Omkamp om Fossum og Smiejordet

Fotocredit: Illustrasjon av Hille og Melbye Arkitekter

Miljøpartiet De Grønne vil fortsette kampen for Smiejordet og en moderat utbygging på Fossum. Bærum kommune signerte nylig en byvekstavtale som i klare ordelag forplikter kommunen til å ta Fossum-reguleringen opp til ny vurdering. Byvekstavtalen er nødvendig for å få realisert Fornebubanen, mens konsekvensene for Fossum-planen er et hyggelig biresultat. Når denne avtalen godkjennes av det nye kommunestyret etter valget er kampen for matjord, natur og miljø i gang igjen.

Av Kim Zimmer, publisert i Budstikka 30. august. 

30. august, 2019

Det var stor jubel hos Bærum kommunes styrende politikere da byvekstavtalen mellom Staten, Akershus, Oslo, Bærum, Oppegård og Skedsmo ble signert 26 juni. Målene for avtalen er å sikre at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykling og gange, og tilrettelegge for attraktive alternativer til privatbil. Derfor innskjerper avtalen Bærums forpliktelse til å følge «regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus» (RP-ATP).

Denne planen definerer et «bybånd» hvor så godt som all utbygging skal gjøres. I Bærum er bybåndet en ganske smal korridor langs jernbanen og E18 med Sandvika og Fornebu som prioriterte utbyggingsområder. Som belønning for lojalitet til RP-ATP får Bærum og Akershus penger til utbygging av bedre kollektivtransport, som bl.a. er en forutsetning for realisering av Fornebubanen.

Byvekstavtalen inneholder bestemmelser om kommunens forpliktelser utenfor bybåndet, altså i resten av Bærum. Tre punkter er spesielt interessante:

Utbygging utenom de prioriterte utbyggingsområdene skal bare omfatte «vedlikeholdsvekst», dvs. å opprettholde stabile bomiljøer og utnytte etablert sosial og teknisk infrastruktur.

Kommuneplanens arealdel skal revideres i tråd med RF-ATP.

Tidligere regulerte områder der utbygging ikke har blitt realisert skal revurderes opp mot retningslinjene i RP-ATP. Fossum er et slikt område.

Miljøpartiet De Grønne mener den vedtatte Fossum-planen helt klart er i strid med bestemmelsene i byvekstavtalen. Dessuten er den i strid med kommunestyrets vedtak om å utvikle Bærum med FNs bærekraftsmål som rettesnor. Vi har allerede krevet lovlighetsvurdering av biltettheten det legges opp til på Fossum. Uansett utfall av lovlighetsvurderingen kommer MDG til å kreve ny behandling av Fossum-saken i det nye kommunestyret. Det er nesten utenkelig at Bærum vil bryte den nylig inngåtte byvekstavtalen ved første korsvei. Vern av natur og miljø har fått en sentral plass i valgkampen. Det har trolig Høyre og Arbeiderpartiet også fått med seg. Det er ingen skam å snu.