Klima og Miljø

Fotocredit: CC0
Klimaendringene gir mer av all slags vær, og på våre kanter mer regn, flom og tørke. Natur og dyr er utsatte når deres livsbetingelser endrer seg så raskt. Samfunnet vårt er heller ikke tilpasset de hurtige endringene som skjer på klimafronten.

Hva kan vi gjøre i Bærum for å bevare natur og miljø og hindre klimaødeleggelser?

Miljøpartiet De Grønne mener at Bærum allerede nå må forberede seg på de klimatiske endringene, ved å tilpasse og bygge om samfunnet. Slik vil vi hindre unødige skader og tap på folk, byggverk, infrastruktur og på næringslivet. Når det gjelder f.eks. overvann vil vi utnytte naturens egne vannoppsamlingsmetoder; Vi vil gjenåpne elver og bekker, bygge renner og dammer, som tar imot og demper flom og virkningen av kraftige regnskyll, og vi vil bevare våtmarker, sumpskoger og myrer. Dette vil være gode og billige fordrøyningsmetoder. I tillegg må kommunens beredskap mot ekstremvær og klimaendringer styrkes ved konkrete og lokalt tilpassede tiltak.

En viktig seier så langt er at Bærum MDG har drevet frem et vedtak i 2018 om at kommunen skal lage et klimabudsjett, og til slutt fikk vi også vedtatt at det skal lages klimaregnskap. Det skjer for første gang i 2019!

«Alle snakker om været, men ingen gjør noe med det», har vi sagt for spøk, inntil det gikk opp for oss at noe av dette må vi bokstavelig talt demme opp for i fremtiden.

Bærekraftmål for Bærum – et viktig gjennombrudd
På initiativ fra Bærum MDG vedtok også formannskapet høsten 2018 å legge FNs bærekraftmål til grunn for videre planlegging, drift og budsjettering i Bærum kommune. Det er et viktig vedtak som forplikter til annerledes tenkning og prioritering.

  • Hvorfor er dette viktig?

 

  FNs bærekraftmål er det nærmeste vi kommer en verdensomspennende «grunnlov». Disse er vedtatt fordi vi er i ferd med å ødelegge vårt eget livsgrunnlag, og fordi utfordringene er globale og svært krevende. Norge henger langt etter i omstillingen til et bærekraftig samfunn i balanse med naturen. Hvis alle på jorden hadde et like stort forbruk som vi har i Norge, ville det ikke gått bra for våre etterkommere.
  • Hva betyr dette i praksis?

 

  Det betyr at hver gang politikere eller administrasjon skal fatte et vedtak, må de tenke mer helhetlig og langsiktig, og forbi det neste kommunevalget, regelverket og den etablert praksisen. Ved prioriteringskonflikter skal hensynet til bærekraft, natur og våre etterkommeres livsvilkår være avgjørende. Vi politikere må endre måten vi tenker på, fra kortsiktige økonomiske interesser til bærekraftige langsiktige løsninger. Det er i seg selv en stor omstilling.

Med FNs bærekraftmål som kompass kommer en del konklusjoner nærmest av seg selv:

 • sårbar natur må vernes og repareres
 • samferdsel skal prioritere mennesker og miljø foran bilen
 • mennesker trenger både møteplasser og plasser for stillhet og ro
 • skolen skal forberede barna på å ta ansvar for kloden
 • og ikke minst: menneskelig omsorg er mer effektivt enn teknologi – ingen teknologi kan erstatte varme hender og varme hjerter.

Bærum MDG sitt nye arbeidsprogram for 2019-23 er for første gang bygget opp rundt 14 av FNs bærekraftmål. Programmet blir formelt vedtatt på vårt årsmøte 28. januar 2019.

Bærum MDG vil også at:

 • Bærums transportpolitikk skal redusere mikroplastforsøplingen kraftig
 • Kommunen skal sørge for at all plast som brukes og avhendes blir samlet inn til resirkulering, varmeproduksjon eller annen gjenbruk
 • Kommunen skal etablere fast støtte til frivillig plastrydding
 • Isi Gjenvinningsstasjon skal ta imot frivillig ryddet plastavfall kostnadsfritt
 • Bilbruk skal reduseres ved betydelig bedring av kollektivtilbudet internt i Bærum
 • Elektrisk- eller biogassdrift på all kollektivtransport innføres innen 2025
 • Lage et sammenhengende sykkelveinett i hele Bærum innen 2020, og innen 2025 ekspresssykkelveier på alle store ferdselsårer
 • Bærum prioriterer utslippsfri anleggs- og byggevirksomhet i kommunale anbud
 • Solenergianlegg på alle kommunale bygg etableres innen 2025


 

Hva gjør Bærum MDG?

 

Fornybar kontra fossil mdg

Miljøpartiet De Grønne setter klima og miljø som styrende for vår politikk på alle områder i samfunnet. Her nevnes noen av de sentrale punktene vi allerede har fått gjennomslag for og noen vi arbeider videre med:

Plastfritt i Bærum kommune
Vi vil arbeide for at kommunen erstatter alle engangsartikler og all engangsemballasje med miljøvennlige alternativer innen 2023. Bærum MDG fremmet i høst en interpellasjon om å fase ut bruken av plast i kommunen, og denne våren skal det utarbeides en plan for praktisk gjennomføring av dette.

Vi har også fått vedtatt at alle avfallsbeholdere på offentlige steder skal få montert pante-ringer, hvor folk kan sette fra seg tomflasker. Slik blir flaskene sortert ut og lettere tilgjengelige for panting, i stedet for å bli kastet i avfallsbeholderen eller på tilfeldige steder.

Årlig forsvinner 3.000 tonn gummigranulat fra norske kunstgressbaner. Mye havner i sjøen og blir til skadelig plastforurensing. Bærum MDG har tidligere fått vedtatt at det skal søkes granulatfrie alternativer ved anlegg av nye kunstgressbaner, som allerede er gjennomført både på Haslum og på Fornebu.

Plastfri fjord og elektriske ferger og havner
Bærum deler Oslofjorden med mange kommuner og interessenter. Det politiske flertallet i Bærum har lenge tillatt at stadig mer natur ødelegges. Miljøpartiet De Grønne i alle Oslofjord-kommuner jobber for en felles verneplan. Vårt mål at det ikke skal finnes plast på strender i Bærum etter 2020.

Miljøpartiet De Grønne vil elektrifisere fergetrafikken, inklusive båtruten Fornebu – Oslo. Vi samarbeider om at alle skip skal ha landstrøm i havn innen 2020, og at ferger og skip skal gå elektrisk innenfor Drøbak innen 2025.

Småbåtflåten i Bærum skal forurense mindre, nye arbeidsplasser skapes
I Bærum er det anslagsvis 5.000 fritidsbåter. Mange av dem er drevet av fossilt brensel, og de aller fleste ligger også i godt organiserte båthavner med tilgang til strøm. Elektriske fritidsbåter er allerede på vei inn i markedet. For å stimulere til utfasing av fossile fritidsbåter, vil Bærum MDG gjøre Bærum til en pilotkommune for etablering av infrastruktur for elektriske fritidsbåter.

Gründere i Bærum utvikler nå vaskemaskiner for båtskrog, som kan løse problemet med forurensingen fra bunnstoffet.

Bærum MDG vil sette som mål at småbåtflåten er fri for skadelig bunnstoff innen 2025. Vi vil også, sammen med næringslivet, gjøre Bærum til pådriver for mottak og resirkulering av utrangerte plastbåter. Alle utrangerte plastbåter fra Bærum skal gå til resirkulering innen 2022.

Naturvern, klimavern og levende bekker
Elver og bekker er vårt beste og billigste vern mot flom og andre skader. Mange av Bærums elver og bekker er lagt i rør, bygd ned eller skadet. Bærum MDG vil gjenåpne elver og bekker og prioritere istandsetting av de sentrale vassdragene med turveier og raste- og badeplasser fra fjorden til marka. Vi vil at vandre- og gytemuligheter for ørret, laks og andre ferskvannsarter i Bærum skal beskyttes og gjenopprettes.

- Følge oss på andre temaer på samlesiden:
'Sammen skaper vi en bærekraftig fremtid!'

Har du lyst å bli med på vårt bærekraftige team?

 • Bli medlem av Miljøpartiet de Grønne - meld deg inn! Vi trenger deg!
 • Skoler deg på Miljøpartiets politikk! Da blir du del av vårt viktige og spennende arbeide for å skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Du kan da påvirke retning og innhold i politikken.
 • Engasjer deg! Bli med på stand, møter, publikummer på debatter, vise Miljøpartiets standpunkter i sosiale medier o.a. Hei på oss!
 • Støtt oss lokalt - Vipps til 537045.
 • Kjenner du noen som kan være villig å donere penger til valgkampen? Ta kontakt med dem eller oss! Det gir oss anledning til å markere oss enda bedre i den kommende valgkampen.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med en av oss i styret eller i  kommunestyret kommunestyret