Sykkelstrategi på felgen

Fotocredit: Photo on Visual hunt

Høyre fikk overraskende med seg Venstre på sin merkelige unnamanøver da vedtaket om sykkelstrategi i Bærum skulle fattes i kommunestyret 6. mars i år. Les leserinnlegget av Hans Rugset og Nikki Schei, publisert i Budstikka 17. mars.

26. april, 2019

De Grønne fikk heldigvis vedtatt en rekke strakstiltak i samme møte som vil bedre situasjonen for myke trafikanter i det bildominerte Bærum.

Til behandling lå den grundig utredede sykkelstrategien med en rekke gode tiltak over hele kommunen, som også fikk flertall i formannskapet. Men Høyre ble rett før kommunestyremøtet engstelige for å fremstå som «bilfiendtlige» og bestemte sammen med Venstre på bakrommet at sykkelandelen på 20 prosent kun skal gjelde for «områder med bymessig karakter».

Sannsynligvis vil endringene bety at viktige transportårer for sykkel mellom bystrøkene Sandvika, Bekkestua og Fornebu og veier inn til Oslo ikke blir prioritert. Heller ikke sykkelveier i det sekundære veinettet fra folkerike områder til nærmeste T-bane- eller togstasjon, hvor sykkelmulighetene i dag ofte er helt fraværende, vil bli satset på. Mange skoleveier blir fortsatt farlige for unge syklister.

Venstre har forsøkt å nedtone betydningen av endringene i innlegget Venstre er Bærums sykkelparti i Budstikka 13. mars. Likevel innrømmer Venstre i samme innlegg at det er de mest sentrale områdene i Bærum som skal prioriteres.

I tillegg fikk bilpartiene Høyre og Venstre vedtatt at «eventuelle restriksjoner på kjøring og/eller parkering for bil for å fremme sykling skal fremlegges for politisk behandling». Dette gjør at sykkelstrategien både blir uthulet og gjenstand for stadige omkamper, og at det skapes et unødvendig byråkratisk arbeid for å forberede politisk behandling av alle små og store tiltak. Dette virker lite gjennomtenkt.

Gode og effektive sykkeltiltak er en viktig forutsetning for å oppfylle retningslinjene fastsatt i Nasjonal Transportplan, regionale samferdselsplaner og bymiljøavtaler. Disse bidrar til store tilskudd til kommunen og direkte tiltak hvis forutsetningene oppfylles. Nå risikerer Bærum kommune på grunn av Høyre og Venstres krumspring å miste midler, fordi sykkelplanen ikke er egnet til å redusere klimautslippene i stor nok grad.

De Grønne fikk, til tross for Høyre og Venstres rot, flertall for ni nye sykkeltiltak i det samme kommunestyremøtet. Disse kommer i tillegg til øvrige tiltak i sykkelstrategien og handlingsplanen.

Vi vil særlig trekke frem vedtaket om å utrede ny sykkeltrasé langs Vollsveien fra Jar Bru til Lysakerlokket. Denne strekningen er svært farlig for myke trafikanter.

Vi fikk også vedtatt strakstiltak for å merke de farligste kryssene for syklister, og bedre merking av underganger.

Sykkelstrategien handler ikke om å gjøre det vanskelig for dem som av ulike grunner ønsker å bruke bil. Den handler om å gi de som ønsker å sykle muligheten til å ferdes trygt i hele kommunen. De Grønne lover å stå på videre for å gi myke trafikanter best mulige vilkår i Bærum.

Bakgrunn: