Skogbruk på naturens premisser

Fotocredit: Ingri Zeiner-Henriksen

Det er mye skog i Bærum. Her finner vi det meste av naturmangfoldet i kommunen vår. Det er også her de fleste truede arter av planter, insekter, fugler og andre skapninger finnes. Å forvalte skogen på en økologisk bærekraftig måte er helt avgjørende for å bevare naturmangfoldet og hindre tap av leveområder for arter.

 

Les Hans Rugset sitt leserinnlegg fra Budstikka 10. august.

11. august, 2019

Bærum kommune eier omtrent 12.000 dekar skog. Hovedteigen er Gupu- og Horniskogen i Vestmarka. Skogsområdet rundt Kolsåstoppen er også i kommunalt eie. Forøvrig eier kommunen mange mindre «lommer» med skog rundt om i marka.

Skogen drives i dag på konvensjonelt og kommersielt vis etter en forvaltningsplan fra 2005. Planen tar hensyn til biologisk mangfold, men bærer mest preg av å ha vært laget i en annen tid. Blant annet er det tillatt med flatehogst og fornyelseshogst i de fleste områdene. Det er driftsformer som etterlater seg ødelagte livsområder for mange planter og dyr, i tillegg til ødelagt skogbunn og ingen muligheter til å plukke bær og sopp i mange år fremover. Også markforbedring er tillatt i noen områder. Det innebærer en fullstendig avliving av skogbunnen.

Bærum MDG vil foreslå i kommunestyret til høsten at kommunen skal forvalte sin egen skog etter moderne, profesjonelle miljøprinsipper med bevaring av artsmangfold og naturopplevelse som viktigste mål. Prinsippene må gjenspeile det faktum at vi befinner oss i en naturkrise. Videre må all skogforvaltning vurderes i et klimaperspektiv. Vi vil avvikle flatehogst som metode og kun tillate plukkhogst, som er mye mer skånsom for naturen. Plukkhogst viser seg også å gi like gode økonomiske resultater for skogbrukerne.

Vi ønsker også å redusere i betydelig grad de områdene som er avsatt til ren produksjon av skog og sette av mer til bevaring. Industriskog kan transformeres til opplevelsesrik skog med rikt biologisk mangfold – såkalt rewilding. Vi mener at kommuneskogene kan være pionérområder for rewilding av skogen i Bærum.

Det bør også foretas en full kartlegging av kommuneskogens naturmangfold av uavhengige biologer, og ikke av skognæringen, slik praksis har vært flere steder.

Vi vil foreslå en rekke andre tiltak, blant annet å endre tilskuddsordningene, begrense anlegg av nye skogsveier, vurdere omfanget av jakt og gå gjennom bruken av beiteområder og seterdrift. Både friluftsliv og idrettsaktiviteter må legges til rette for i bærekraftige former. Vi vil også ha et mer inngående samarbeid med private skogeiere for å få avsluttet skadelige driftsformer og vurdere nye områder for frivillig vern.

Oslo kommune er en langt større skogeier enn Bærum, og byrådet vedtok en mer tidsmessig skogbruksplan før jul i 2018. Vi i Bærum MDG ønsker en ny plan med mange av de samme prinsippene og tiltakene, men tilpasset til Bærums behov og situasjon. Hvis mange nok stemmer grønt i høstens valg, så får vi det gjort!

Flatehogst ved Vestmarksetra
Flatehogst ved Gupu