Se på ny E18 på nytt

Fotocredit: Illustrasjon: Statens Vegvesen

Invitasjon. De Grønne inviterer til E18-samarbeid.

19. januar, 2019

Av Kim Zimmer, leder og 3.-kandidat for Bærum MDG og Nikki Schei, gruppeleder og 1.-kandidat for Bærum MDG. Debattinnlegg i Budstikka.no.

Nye E18-prosjektet ligger i kjøleskapet inntil videre og venter på penger som ingen egentlig vil betale.

La oss benytte denne tiden og muligheten til å vise klokskap.

Miljøpartiet De Grønne inviterer alle parter og interessenter til dialog og utveksling av ideer som kan gi bedre og mer realistiske løsninger for samferdselen, nærmiljøet og byutviklingen i Vestkorridoren.

Hvis alle legger gamle ideer, fastlåste posisjoner og stolthet til side, finner vi løsninger som virkelig er nyttige for Bærum, samferdselen, miljøet og verden.

  • Bør det for eksempel fokuseres på Sandvika og heller brukes penger der for å skape den kontakten mellom byen og sjøen alle ønsker?
  • Kan kulturminner, penger og problemer spares ved å skalere ned prosjektet på andre strekninger?
  • Kan tunnel erstattes med forbedringer og smartere bruk av det eksisterende veiarealet (som Statens vegvesen uansett vil bruke til beredskapsvei)?
  • Kan det bli enighet om umiddelbare tiltak som gjør situasjonen bedre for kollektivtrafikken, syklistene, næringstransporten og støy- og støvplagede naboer?
  • Kan prosjektet finansieres uten å plage utenforstående eller de neste generasjonene?

Ideene som ligger til grunn for E18-planene, er gamle. Veldig gamle. Utviklingen av teknologi og holdninger på samferdselsområdet går fortere enn på lenge.

Løsningene som er valgt, vil være gammeldagse før de er realisert, og neppe gi de gevinstene optimistene håper på. Samtidig blir de faktiske konsekvensene av veiplanene og politisk maktesløshet synliggjort bit for bit.

Veien blir kjempedyr, og den skal betales med bompenger. Det politiske flertallet gjorde knefall for Statens vegvesen og aksepterte en bompengeløsning som rammer alle bilister i Bærum enten de bruker veien eller ikke.

Snart legges det frem kvalitetssikrede planer for første fase av prosjektet. De vil ganske sikkert vise at kostnadene har økt, og derved peke nese av forutsetningen for bompengevedtaket.

Bompengene alene vil være en større byrde for næringslivet enn den kalkulerte, høyst usikre, gevinsten ved eventuelle kortere køer i rushtiden.

I tillegg kommer kø, kork og kaos i anleggsperioden gjennom 15 år. Det er overraskende at ikke næringslivet protesterer høylytt mot prosjektet og krever effektive svar på sine utfordringer.

Politikerne har også vedtatt at hovedlokalveien i den gamle E18-traseen skal være en tofeltsvei. Statens vegvesen forteller nå at dette var en forutsetning uten rot i virkeligheten.

I diskusjonen om Sandvikas sjøfront får vi vite hva «forskriftsmessig beredskapsvei med tilstrekkelig og forutsigbar kapasitet» betyr i praksis. Det betyr en firefeltsvei.

Snart får vi høre det samme om hovedlokalveien mellom Strand og Ramstadsletta, hvor Markalleen ifølge Statens vegvesen ikke er et alternativ for å skape nok beredskapskapasitet på strekningen. Firefeltsvei der også altså, og store problemer for visjonen om et levende sentrum på Høvik.

Om slike brudd på kommunestyrets forutsetninger gir juridisk grunnlag for å stoppe prosjektet er usikkert, men det gir helt sikkert grunn for å stoppe opp og vurdere om det er gjort kloke beslutninger til samfunnets beste.

Sannsynligheten for å finansiere hele det planlagte E18-prosjektet fra Lysaker til Asker på en sosialt akseptabel måte er forsvinnende liten. Helhetstenking og solidaritet utover egne grenser gir også grunn til å stoppe opp, tenke nytt og diskutere åpent.

Det er en tid for alt. Nå er det tid for klokskap og dialog. Vi har fått ny kunnskap og en tenkepause. La oss benytte den konstruktivt og helhjertet. Det fortjener Bærums innbyggere. Det fortjener fremtiden.

Bærums politikere har enstemmig vedtatt at FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for samfunnsutviklingen i Bærum. Nå har vi en mulighet for å ta ansvar og fylle den beslutningen med innhold.