Ringeriksbanen må bygges nå – uten vei

Fotocredit: Illustrasjon E16 ved Sundvollen, BaneNor

Vi mener at Ringeriksbanen må bygges nå – men uten at det bygges firefelts motorvei samtidig.

Det vil redusere utslippene, være bra for næringslivet i Sandvika og gi langt kortere reisetid til blant annet Hønefoss, Geilo og Bergen. Forutsetningen må imidlertid være at det velges en løsning som gir minst mulig inngrep i sårbar natur.

Les mer i innlegget i Budstikka fra vår gruppeleder Hans Rugset nedenfor.

7. februar, 2020

Nyheten om at Ringeriksbanen utsettes er ikke overraskende. Regjeringen har gapt over altfor mye i sin iver etter å bygge nye motorveier, og har lansert så mange og store samferdselsprosjekter at det var helt nødvendig å trekke i bremsen.

Ringeriksbanen er en del av et fellesprosjekt med vei og jernbane. Togene skal gå i 250 km/t, og reisetiden mellom Sandvika og Hønefoss blir bare 20 minutter. Sammen med dobbeltsporet jernbane skal det også bygges en firefelts motorvei mellom Sollihøgda og Hønefoss.

Vi i Bærum MDG ønsker Ringeriksbanen hjertelig velkommen. En slik stor satsing på tog vil gjøre det langt mer klima- og miljøvennlig å ferdes raskt mellom Hønefoss og Sandvika. Videre vil reisetiden med tog til Bergen kuttes ned med en hel time, noe som gjør toget mer konkurransedyktig mellom Oslo og Bergen. Ny toglinje vil også bety at næringslivet i Sandvika blir styrket som følge av større kundegrunnlag og bedre tilgang på arbeidskraft.

Det vi derimot ikke ønsker, er en ny firefelts motorvei på samme strekningen. Ved å ha et togtilbud som er langt mer effektivt enn bilveien, vil både dagpendlere fra Hønefoss-området inn til Sandvika og Oslo, hytteeiere fra Bærum og reisende til og fra Bergen ha gode insentiver til å velge toget. En ny motorvei som bygges samtidig vil redusere passasjergrunnlaget, og kan dermed utkonkurrere toget. Dessuten vil ny vei føre til større klimautslipp.

I en tid hvor klimaendringene truer samfunnet vårt og vi må legge raskt om til mer klimavennlig transport, må vi ta i bruk de virkemidlene vi mener har størst effekt. Å utbedre den eksisterende bilveien samtidig som vi satser stort på jernbanen, vil redusere utslippene fra biltrafikken, samtidig som befolkningen får gode og effektive transportløsninger. Byggetiden blir trolig også kortere. Og vi sparer samtidig mange milliarder kroner.

Forutsetningen må likevel være at banen prosjekteres og traseen legges slik at inngrep i verdifulle våtmarker og andre naturområder blir så små som mulig. Det er store naturverdier som står på spill, noe blant annet Naturvernforbundet har påpekt en rekke ganger. Det foreligger alternative traseer som må vurderes før endelig beslutning tas.

Den nye samferdselsministeren Knut Arild Hareide fra KrF har allerede sagt at klimaet skal komme først i samferdselspolitikken. Å vedta Ringeriksbanen samtidig som ny motorvei skrotes, representerer en gylden mulighet til å vise en ny retning for både klima- og samferdselspolitikken i Norge.

Bærum MDG vil derfor arbeide for at Ringeriksbanen bygges snarest mulig etter en ny vurdering av trasévalg, og uten at ny motorvei bygges samtidig. Vi håper at de andre partiene i Bærum støtter vårt initiativ.