Pressemelding fra Bærum MDG om den borgerlige politiske plattformen

Høyre, Frp, Venstre og KrF i Bærum la den 23. oktober frem en politisk plattform for de neste fire årene. Vi anser den nye politiske plattformen for å være en forspilt sjanse til å sette klima, miljø og natur øverst på dagsorden. Vi er også skuffet over at Venstre ikke har fått større gjennomslag for disse sakene i plattformen. Så lenge plattformen ikke inneholder mer enn veldig vage formuleringer om intensjoner, blir dette altfor tynt etter vår oppfatning. 

 

24. oktober, 2019

Plattformen legger i all hovedsak opp til å fortsette den politikken vi har sett i Bærum de siste årene med få store endringer. Den viser dermed svært tydelig behovet for et blokkuavhengig parti som trekker Bærum kraftig og konsekvent i en grønnere og mer bærekraftig retning. Det er positivt at de styrende partiene er tydelig på hva de er enige om, men synd de ikke benyttet muligheten til å utvikle ny, offensiv politikk for utviklingen av Bærum.

På den positive siden noterer vi også ønsket om å gjøre Bærum mer bærekraftig i tråd med FNs bærekraftsmål, noe som forøvrig allerede er vedtatt i kommunestyret etter forslag fra MDG. Også andre enkeltpunkter stiller vi oss positive til, så som satsing på blomsterenger, naturmangfoldstrategi, større satsing på sirkulærøkonomi, gjenåpning av flere elver og forlengelse av T-banen til Rykkinn. 

Plattformens korte kapittel om klima er imidlertid skuffende lesning. Det eneste konkrete målet er at Bærum skal være “et innovativt og moderne lavutslippssamfunn innen 2050”. Det er et lite ambisiøst mål sett i forhold til Oslos nylige fremlagte plattform som sikter mot nullutslipp innen 2030 og Vikens plattform som har et mål om 80 prosent reduksjon av utslipp innen 2030. 

Partiene ber rådmannen om å “legge frem en sak om hvilke tiltak som må til for å kutte utslippene i Bærum med henholdsvis 50, 65 og 85 prosent.” Dette anser vi som en politisk fallitterklæring og en unødvendig utsettelse av å vedta nødvendige tiltak. 

Det er nemlig svært godt kjent hvilke kilder klimautslippene i Bærum kommer fra og hva vi kan gjøre for å begrense dem. Den aller største kilden er veitrafikken som står for 82 prosent av totale utslipp. Begrensninger i biltrafikken kombinert med bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk, syklister og gående vil dermed være det desidert mest effektive tiltaket. Vi er spente på om partiene vil bruke den kunnskapen de får fra rådmannen om dette til å fatte effektive tiltak mot klimautslipp. 

Forventningene er imidlertid ikke særlig store, da det også står i plattformen at partiene vil satse på nye veier. Etter vår mening er nye veier det siste vi trenger i kampen mot klimaendringene, og er stikk i strid med kommunens vedtatte klimastrategi. Det samme gjelder satsingen på nye E18 som de styrende partiene tviholder på, til tross for økende motstand både fra Oslo, Viken og en stadig større del av befolkningen. 

Vi savner også en tydelig prioritering av viktige områder som barnas oppvekstvilkår, utjevning av sosiale helseforskjeller, flere lavterskel forebyggingstilbud innen psykisk helsehjelp og større satsing på praktiske fag i skolen. 

Å “redusere bruken av engangsplast” er også en svært lite ambisiøs målsetting. 

Når det er sagt, så ser vi frem til å samarbeide konstruktivt med både Venstre og de andre borgerlige partiene fra sak til sak om å utvikle bedre løsninger på mange viktige politikkområder, herunder klima, natur, areal og skole.