Ny resolusjon: T-banering i Bærum

Katrine Holland/Sporveien
Fotocredit: Katrine Holland/Sporveien

De grønne har ambisiøse planer for Bærums kollektivutvikling. Les resolusjon om ny T-banering vedtatt av Bærum MDGs årsmøte.

 

31. januar, 2020

Bærum kommune bør være en pådriver for utredning av T-banelinje mellom Bekkestua eller Gjønnes og Lysaker. Bærum MDG foreslår å legge traséen i ett av tunnelløpene som er planlagt for Gjønnesdiagonalen mellom Gjønnes og Strand, og derfra videre til Lysaker.

Bærum MDG ønsker å prioritere kollektivtrafikken foran nye veisystemer i Bærum. Gjennom å gjøre kollektivtransporten mer attraktiv, vil vi sikre at mange flere velger å reise kollektivt fremfor å ta bilen til blant annet jobb og fritidsaktiviteter.

Den største utfordringen med kollektivtransporten i Bærum er de dårlige forbindelsene på kryss og tvers. En av strekningene med størst potensial er Bekkestua – Lysaker – Fornebu. Den nye Fornebubanen vil være en god og etterlengtet kollektivløsning på strekningen Lysaker – Fornebu. Utfordringene med tilførselen fra Bekkestua og øvre deler av Bærum til Lysaker forblir derimot uløst.

Gjønnesdiagonalen er vedtatt som en del av reguleringsplanen for nye E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta. Den er tenkt som en firefeltsvei med to adskilte tunnelløp. Den økte kapasiteten vil etter vår mening føre til mer biltrafikk i Bærum. Det vil bli enda mer attraktivt å kjøre bil på  strekningen på bekostning av kollektive løsninger og sykkel.

Vi ser likevel fordelen av en Gjønnesdiagonal i tunnel med tanke på lokal forurensing og støy fra biltrafikk i området mellom Bekkestua, Stabekk og Lysaker.

Ved å bruke ett av tunnelløpene til T-bane, løser vi flere utfordringer samtidig. Det fører veitrafikken under bakken samtidig som vi får en effektiv kollektivløsning fra Bekkestua til Lysaker og Fornebu. Ved å redusere den planlagte bilveien fra to til ett felt hver vei, vil vi ikke øke kapasiteten i nevneverdig grad.

Vi vil også få en svært fleksibel kollektivløsning for hele Bærum på denne måten. Ved å koble sammen Kolsåsbanen og Fornebubanen vil mange som i dag velger bilen fra områder langs hele Kolsåsbanen enkelt kunne komme seg til Lysaker og Fornebu.

Vi antar at tilstrømmingen til Fornebu fra andre steder i Bærum vil bli langt større etter at byen er ferdig utbygget med attraktive butikker, serveringssteder og kulturtilbud. Et effektivt, kollektivt transportmiddel mellom Bekkestua og Fornebu med kapasitet på over 3.000 passasjerer per time (kvartersrute) vil derfor være et viktig ledd i å sikre gode vilkår for både næringsliv og kulturtilbud på Fornebu. Med opptil 30.000 nye innbyggere på Fornebu vil det også bli en stor økning i transportbehovet andre veien for blant annet elever på videregående skoler og barn og unge som deltar i idrettsaktiviteter andre steder i kommunen.

Vi foreslår at Sporveien kontaktes for å lage en mulighetsstudie for en slik baneløsning. I en slik studie kan forskjellige alternativer for banetrasé mellom Strand og Lysaker utredes.

Bærum MDG har tidligere foreslått å iverksette forlengelse av T-banen mellom Kolsås og Rykkinn og utrede videre trasé til Bærums Verk. Vi vil også arbeide videre med andre forslag som styrker kollektivløsningene i Bærum. Andre baneløsninger som kan være aktuelle er sammenkobling av Østerås- og Kolsåsbanen via Hosle og T-bane fra Kolsås til Sandvika via Vøyenenga.

I den politiske plattformen for Viken utarbeidet av Arbeiderpartiet, MDG, Senterpartiet og SV, står det at kollektivløsningene på kryss og tvers i Bærum skal styrkes. En løsning med T-bane fra Bekkestua/Gjønnes til Lysaker vil være et vesentlig bidrag i så måte. Vi vil derfor sette saken på dagsorden i Bærum kommunestyre ved første anledning.