Ny resolusjon 2021: Lenger levetid for kommunale bygninger

Bærum kommune eier og forvalter en stor bygningsmasse. I blant må bygg rives og fornyes for å oppfylle innbyggernes behov for tjenester. Mange ganger er imidlertid forlenget bruk av eksisterende bygg fornuftig både miljømessig og økonomisk. Man behøver ikke alltid topp moderne bygg for å få gode nok tjenester og et godt arbeidsmiljø. Noen ganger står kommunale bygg ubrukt i kortere eller lengre tid. Det gjelder for eksempel skoler, barnehager og omsorgsbygg som skal avvikles fordi behovene har endret seg i området.

 

Tomme bygninger er sløsing med ressurser. Riving av bygg er meget ressurskrevende selv om bygningsmaterialene forsøkes resirkulert. Bærum MDG ønsker å sette fokus på at eksisterende bygningsmasse må utnyttes optimalt, og at de mest miljøvennlige byggene er de som ikke bygges. For å oppnå dette vil vi:

 

  • At Bærum kommune skal bli en foregangskommune for ressurseffektiv utnyttelse av sin bygningsmasse.
  • At rehabilitering og gjenbruk av bygningsmasse og/eller bygningskontruksjoner alltid skal vurderes ved fornyelse av offentlige formålsbygg, og at det skal velges dersom det gir tilfredsstillende dekning av de funksjonelle kravene til bygget.
  • At Bærum kommune skal ha som prinsipp å fylle kommunale bygg med aktivitet, selv om de i perioder ikke har behov for bygningen til eget bruk.
  • At frivillige og ideelle organisasjoner, og gründere i oppstartsfase skal tilbys plass i ledige kommunale bygg til kommunens selvkost eller lavere.
  • At ledige arealer i kommunale bygg gjøres kjent for innbyggerne i Bærum på kommunens hjemmesider sammen med informasjon om hvordan man kan søke om plass i disse arealene.