Ny relolusjon 2021: Ta natta tilbake, la planter, dyr og mennesker slippe skadelig lysforurensning

Lysforurensing er et økende problem som opptar mange. I tillegg til å sløse med energi og irritere mange som blendes av unødvendig lys om natten, skader det dyrelivet og bidrar til å legge press på sårbare arter. Landsstyret i MDG har vedtatt en resolusjon som presiserer MDGs politikk på dette området. Årsmøtet i Bærum MDG har  vedtatt en lokalt tilpasset resolusjon om det samme temaet, og bruker den som grunnlag for konkrete initiativ overfor offentlige og private virksomheter i Bærum for å redusere lysforurensingen.

 • Lysforurensing reduseres av hensyn til natur, dyr og mennesker.
 • All unødig belysning i og på offentlige bygninger slås av utenfor åpningstid, med mindre det er aktivitet i bygget. Private næringseiendommer oppfordres til å følge samme praksis.
 • For alle nye byggeprosjekter skal det utarbeides en belysningsplan som sikrer mot skadelig og plagsom lysforurensing.
 • Belysning skal være avskjermet slik at det ikke lyser ned i elver og kantsoner til vassdrag.
 • Gate- og veibelysning justeres etter lysbehov og tid på døgnet. På veier med lite trafikk bør det installeres tilstedeværelsesdetektering som dimmer lysnivået etter behov. På trafikkerte veier bør lysnivået reduseres om natten
 • Gatebelysning skal dimensjoneres til anbefalt lysklasse fastsatt av Statens vegvesen (håndbok N100) for å ivareta trafikksikkerthet og trygghetsfølelse, men heller ikke over anbefalt lysnivå.
 • Offentlig belysning skal som standard benytte armaturer som er avskjermet mot himmelen med 0% lys over armaturens horisontlinje.
 • Steder med høy belysningsgrad (eks sykkelveier, gater med fotgjengere og fortau) skal ha flater som reflekterer lite lys, materialvalg på fasader skal være lysabsorberende, som treverk, og mye glass og metall skal unngås når det bygges nytt
 • Belysning skal i størst mulig grad følge regelverket fra International Dark Sky Associations Model Lighting Ordinance
 • Bruk av fasadebelysning generelt bør unngås. Lyset skal avgrenses til fasaden slik at strølys til himmelen unngås.
 • Lysanlegg på offentlige plasser, parkeringsplasser og idrettsanlegg skrues helt av når det belyste området ikke er i bruk.
 • Det gjennomføres en kampanje for å redusere skadelig og plagsom lysforurensing i samarbeid med innbyggere og næringsliv i Bærum.
 • Opplyste gater og byrom gir tryggere gater og byrom. Redusert lysforurensning må skje på en trygg og forsvarlig måte.