Nye-e18
Fotocredit: Statens Vegvesen

Ny E18 er ikke klimavennlig

Ifølge Miljødirektoratet innebærer planene for ny E18 gjennom Bærum «økt risiko for økte klimagassutslipp og en utvikling som ikke er klimavennlig»

1. september, 2017

Dette er en artikkel fra NRK.no

Direktoratets kritikk kommer i forbindelse med at Klima- og miljødepartementet skal behandle Oslo kommunes protester mot at veikapasiteten inn til Oslo øker.

Bryter klimamålene

Det rødgrønne flertallet i Oslo bystyre mener at planen bryter både nasjonale og lokale klimamål og Oslopakke 3-avtalen mellom Oslo og Akershus.

Stortinget sa likevel ja til E18-planene da Nasjonal Transportplan ble behandlet før sommeren. Nå gir Miljødirektoratet motstanderne ammunisjon til en omkamp.

Dette skriver Miljødirektoratet

  Hovedkonklusjon:

 • «Miljødirektoratet mener at reguleringsplanen for E18-korridoren Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelse Gjønnes – Fornebu slik den nå foreligger innebærer økt risiko for økte klimagassutslipp og en utvikling som ikke er klimavennlig
  Om veikapasitet:

 • «Uavhengig av ulike tolkninger av avtaler, og uavhengig av kommunegrenser, vil foreliggende utbyggingsplaner medføre en kapasitetsøkning for veisystemet vest for Oslo som helhet
  Om Statens Vegvesens beregninger som viser trafikknedgang som følge av økte bompengekostnader:

 • «Forskning viser at økt veikapasitet vanligvis fører til mer trafikk og økte kostnader for samfunnet i det lange løp.»
  Om teknologisk utvikling av kjøretøyparken:

 • «Det er grunn til å tro at null- og lavutslippsteknologi vil kunne bidra i betydelig grad til at transportsektoren tar sin andel av utslippskuttene som skal til for å nå Norges klimamål.»
 • «Imidlertid vil en andel av bilparken fortsatt være bensin- og dieselkjøretøy også etter 2025, og det er knyttet usikkerhet til både hvor raskt teknologiutviklingen vil gå og hvor sterke insentiver som må til for å oppnå ønsket utvikling.»
 • «Økt veikapasitet gir derfor risiko for at utslippene øker i årene framover.»
  Om alternative planer:

 • «Miljødirektoratet vurderer at et alternativt planforslag med større klimafokus ville gitt fordeler i omstillingen til et lavutslippssamfunn.»
  Om luftforurensning:

 • «Vi har hovedsakelig vurdert klima i denne saken, men for luftkvalitet kan også en mulig økt trafikkmengde gi økte partikkelutslipp og dermed gjøre det mer krevende for Oslo å sikre akseptabel luftkvalitet

– Uttalelsen viser at utbyggingsprosjektet er så dårlig at det til og med bryter med regjeringens egne altfor svake klimamål, sier Miljøpartiet De Grønnes listetopp i Oslo, Une Bastholm.

Une Bastholm

VARSLER OMKAMP: Å hindre mer motorvei inn mot byen er en veldig viktig sak som vi kommer til å forhandle om etter valget, sier MDGs listetopp i Oslo, Une Bastholm. Foto: Olav Juven / NRK

– Stortinget bør se på dette på nytt. Vi kommer til å jobbe for det, forhåpentligvis fra en vippeposisjon fra høsten av.

– Det er samfunnsøkonomisk mer lønnsomt, det er bedre for byutviklingen i Oslo, og det er viktig og riktig for klimaet, sier Une Bastholm (MDG).

Færre biler

– Statens vegvesens beregninger av trafikken viser at trafikken kommer til å bli lavere med E18-prosjektet, svarer leder for Stortingets transportkomité, Nikolai Astrup (H).

Ifølge Vegvesenet vil trafikken over bygrensa gå ned 14 prosent som følge av økte bompenger.

– Absurd

– Det viser hvor absurd dette prosjektet nå har blitt. Man skal øke veikapasiteten inn til Oslo, men sørge for så høye bompenger at det ikke blir en økning i veitrafikken, sier Une Bastholm (MDG).

– Man skal altså bygge masse mer motorvei uten at det skal kjøre biler der. Da bruker man penger som man kunne ha brukt på et godt kollektivtilbud slik at folk kan reise kollektivt i stedet for å bruke bil, sier Une Bastholm.

Positive gevinster

Det er nettopp det man gjør, ifølge Nikolai Astrup.

– Jeg mener at Miljødirektoratet legger for liten vekt på de positive gevinstene som dette prosjektet gir, sier han.

Nikolai Astrup

BYUTVIKLING: Nikolai Astrup unner Asker og Bærum de samme mulighetene for byutvikling som tunnelene i Oslo har gitt blant annet i Bjørvika. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix


Astrup viser til at nye E18 vil få egen bussvei, egen ekspressykkelvei, ny tverrforbindelse i tunnel i Bærum med kollektivfelt i begge retninger, og at ni av 17 km ny motorvei blir lagt i tunnel.

– Det vil gi utrolig viktige lokalmiljøgevinster i Asker og Bærum, men også mulighet for å bygge flere boliger rundt kollektivknutepunktene som ellers ville blitt bygd mer spredt og ført til mer bilkjøring.

Teknologioptimist

Nikolai Astrup deler heller ikke Miljødirektoratets bekymring for hvorvidt overgangen til null- og lavutslippsbiler skal gå raskt nok.

– Jeg mener at det er grunn til å være veldig optimistisk med tanke på den teknologiske utviklingen av bilparken. Norge er det landet i verden som faser inn nullutslippskjøretøy raskest, sier han.
 

Nye-E18

BUSSVEI: Slik ser Statens Vegvesen for seg bussveien på Strand. Ekspressykkelveien til venstre. Selve motorveien går under bakken. Foto: Statens Vegvesen