Kulturminner og ny E18

Fotocredit: Illustrasjon: Statens Vegvesen. E18 ved Ramstadsletta sett mot Sandvika.

Er kulturminner langs E18 mindre verdt enn andre?

17. november, 2018

Av Kim Zimmer, leder i Bærum Miljøpartiet De Grønne. Debattinnlegg i Budstikka.no.

I det gode arbeidet for å bevare kulturminner i Bærum har raseringen, som ny E18-motorvei vil medføre, fått påfallende lite oppmerksomhet.

Det kjempes iherdig for å bevare bygninger og offentlige rom på Stabekk, Bekkestua og i Sandvika. En viktig kamp med stort engasjement. Det er på tide med en tilsvarende mobilisering mot de voldsomme konsekvensene av Nye E18.

Fortidsminneforeningen arrangerte nylig møte på Bekkestua. Oppmøtet og engasjementet var stort. Det er ingen tvil om at forsamlingen ønsket å verne mer av eksisterende bebyggelse og kulturminner i Bærum.
De Grønne og resten av politikerne i panelet fulgte opp. Venstre appellerte entusiastisk om å våkne, følge med og kjempe.

Skal vi ta Venstres Eirik Bøe på ordet, har De Grønne endelig fått en ny alliert i kampen mot at Nye E18 skal begrave hundrevis av boliger og kulturminner under asfalt og betong i et større motorveisystem. Det er flott hvis Venstre forlater sin entusiasme for miljøfiendtlig motorvei og går i en grønnere retning.

Nye E18 får konsekvenser det har vært snakket lite om. 240 bygninger skal rives for å få bilene frem. I sakspapirene til kommunestyret er rådmannen bekymret for de 17 definerte kulturminnene som skal ødelegges. Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre stemte likevel for veiprosjektet. Det ble riktignok lagt inn et «avlatspunkt» i vedtaket om å ødelegge så lite som mulig, men det har ikke endret noe i de konkrete planene for prosjektet.

Kveldsrosvingen og Kveldsro Terrasse er gode eksempler på elendigheten. De ligger like ved den planlagte tunnelmunningen på Strand. Området omfatter både verneverdige bygninger og bevaringsverdige bomiljøer. De skal raseres og arealet benyttes som anleggsplass. Eiere og beboere kjemper en ensom kamp for at riggområdet flyttes slik at de fleste bygninger og kulturminner kan bli stående. De kjemper for reduksjon av antall kjørefelt og for lengre miljølokk slik at eiendommene deres skånes og får en restverdi etter anleggsperioden. De kjemper sågar for å beholde eiendomsretten til sin egen eiendom slik at de kan disponere den i fremtiden, rasert eller ikke. Denne kampen støtter Miljøpartiet De Grønne.

Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre løfter ikke en finger for å hjelpe dem som rammes av Nye E18, eller for å redusere skadeomfanget av prosjektet. Tvert imot maser ordføreren på mer penger fra Stortinget for å komme i gang med raseringen umiddelbart.

Det er når prioriteringene blir vanskelige, politikere viser sitt sanne ansikt. Ingen kan være troverdige støttespillere for verneinteressene i Bærum og samtidig ivre for den omfattende ødeleggelsen av kulturminner og boliger i Nye E18-prosjektet. Man kan heller ikke gjemme seg bak miljøargumenter eller hevde at samfunnsgevinsten er verdt den enorme prisen som betales i kroner og ødeleggelser.

Det er slått grundig fast at Nye E18 vil bli samfunnsøkonomisk ulønnsomt og flå Bærums bilister med skyhøye bompenger. Lokalmiljøgevinster kan oppnås bedre, billigere og mer skånsomt enn det som planlegges.

I 2017 ble det mobilisert til en stor kampanje med omfattende politisk støtte for å unngå riving av fem bolighus ved Strand som kunne blitt konsekvensen av en annen løsning av Nye E18-prosjektet. Vi gleder oss til en enda større mobilisering mot rasering av kulturminner og 240 hus langs E18.

Vi tar det for gitt at Fortidsminneforeningen, og nå også Venstre, støtter oss denne gangen.