Jordvernallianse i Akershus

Styremedlem i Bærum MDG, Jørn Strømholm, var en av de som startet opp Jordvernalliansen i AKershus. Dette er oppslaget som også stod i Budstikka.

Siri Faafeng (Skedsmo) inviterte til et jordvernmøte 11.12.14 i Lillestrøm. Alle interesserte ble oppfordret til å delta og det var ønske om å etablere et interimstyre for en jordvernallianse i Akershus. Det møtte opp ca. 35 personer hvorav Anne Hilde Røsvik og Gry Løberg fra MDG Asker og Jørn Strømholm fra MDG Bærum. Et interimstyre ble satt og fikk i oppgave å arbeide videre for å etablere et stiftelsesmøte. Jordvern_Akershus

Dyrkningsområder for matproduksjon må stadig vike for nybygging og fortettingspolitikken. I Norge har vi kun ca. 3% dyrket mark hvorav under halvparten kan brukes til korndyrking. Akershus produserer ca. 21% av alt kornet i Norge. I utgangspunktet må vi evne å kunne fø vår egen befolkning. Ved at stadig større matjordarealer bygges ned, blir vi enda mer avhengig av utlandets evne til matproduksjon. En sterk global befolkningsvekst hjelper heller ikke på det målte. I en klimasammenheng er vi allerede oppmerksom på at kortreiset mat er det beste. Matjorden blir også stadig viktigere i et internasjonalt perspektiv. Hva da hvis vi i stedet ikke får tak i nok korn – en grunnbestanddel i norsk kosthold? En gylden regel sier at 1 m² dyrkbart kornområde med god jord tilsvarer ett brød. IKEA sin etablering i Vestby vil forårsake at ca. 70.000 m² med svært god matjord forsvinner. Dette tilsvarer altså 70.000 brød pr. år i all fremtid! Er det dette folket i Norge vil?

De folkevalgte kommunerepresentantene har jordvern- og jordlovsmyndighet, men dette tenker de ofte ikke på når nye vedtak skal fattes. Norske kommuner ser ikke de nasjonale og internasjonale konsekvensene av en reduksjonen i dyrket mark i egen kommune. Jordvern må inn på et tidlig stadium i arealplanleggingen for å sikre et effektivt og bærekraftig arealbruk. Utbyggingen må skje på andre arealer enn dyrket mark. Mat- og jordvern må inn i klimapolitikken for at vi ikke skal sage av den grenen vi sitter på. Jordvern blir ofte stemplet som en «bondesak», men jordvern er en samfunnsutfordring som gjelder alle. Matproduksjon er ikke en særinteresse – alle trenger mat. Alle trenger ikke IKEA!

Jord er en begrenset ressurs som utgjør grunnlaget for alt liv. For å øke folks bevissthet om betydningen bærekraftig forvaltning av jord for produksjon av mat, energi og fiber, har FN dedikert året 2015 til det internasjonale jordåret. I Norge er ca. 5000 km² jord analysert av Skog og Landskap, som representerer de viktigste pressområdene i Norge. Resultatet av dette arbeidet gir en objektiv og detaljert kvalitetsoversikt over de viktigste store og sammenhengende jordarealene som alle kan slå opp og få en oversikt over (se www.skogoglandskap.no/nyheter/2014/nye_kilden_betaversjon_fra_skog_og_landskap). Også mannen/kvinnen i gata må få mer kunnskap om matproduksjon og viktigheten av denne. Én vei er å etablere flere andelsbruk, slik at folk kan få en større tilhørighet og «eierskap» til matjorden, der det er håp om at jorden kommer inn under begrepet «vår jord» og ikke «deres jord».
Folk fra Asker og Bærum er velkomne i Jordvernalliansen for Akershus, og dette gjelder også enkeltpersoner fra både organisasjoner, bedrifter og politiske partier.