Garantien for E18 må ikke stilles

Kommunestyret i Bærum skal snart ta stilling til om kommunen skal stille en garanti for deler av den nye E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta. Gruppeleder for MDG, Hans Rugset, stiller spørsmål i leserinnlegg i Budstikka om ny motorvei virkelig er viktigere enn gode skolebygg for barna våre, nye bo- og behandlingssentre for eldre og gode tjenester til pleietrengende.

31. august, 2020

Vi i Bærum MDG kommer til å si et klart og tydelig nei til å stille en slik garanti. Vi er sterkt imot prosjektet slik det nå foreligger, og er sterkt imot å risikere kommunens økonomi på en slik måte som det nå legges opp til.

Garantien som Bærum kommune er forventet å stille, er på inntil 3,5 milliarder kroner, og gjelder til fordel for bompengeselskapet som skal kreve inn bompenger på strekningen.

Det innebærer at dersom bompengeinntektene svikter og bompengeselskapet får problemer med å betale lånet de tar opp for å dekke byggekostnadene, vil Bærum kommune være forpliktet til å nedbetale milliardgjelden av kommunens midler.

Dette vil sette Bærum kommune i en vanskelig situasjon av flere grunner.

For det første vil en slik garanti være i strid med kommunens vedtatte klimastrategi som innebærer at klimautslippene skal gå ned med minst 40 prosent før 2030.

Biltrafikken står for mer enn 80 prosent av klimagassutslippene, og trafikken må kraftig ned dersom utslippene skal gå nok ned.

Trafikkforskerne og Miljødirektoratet er enige om at nye E18 vil føre til økt trafikk og økte utslipp.

Det nye, lovede feltet for ekspressbusser er allerede i spill, da det er foreslått å også slippe til tungtransporten her.

For det andre vil det være stor usikkerhet knyttet til bompengeinntekter fremover, og dette kan medføre at kommunens garanti utløses.

Både stor lokal motstand mot skyhøye bompenger og en høyere elbilandel enn forventet kan føre til at bompengeinntektene blir lavere enn budsjettert.

Resultatet kan bli at Bærum kommune må presse på for at bompengene blir høyere og at elbilene ikke skal få forlenget fordelene av hensyn til risikoen knyttet til garantien.

For det tredje vil garantien føre til at kommunen tar en betydelig finansiell risiko. Kommunedirektøren har uttalt at han ikke vil anbefale å ta en slik risiko som denne garantien innebærer i et normalt tilfelle.

Hvorfor er ikke dette et «normalt tilfelle»? Er det så kritisk for kommunen at veien blir bygget at normale vurderinger av finansiell risiko ikke skal gjelde?

Kommunens økonomiske situasjon var svekket allerede før koronakrisen. Kommunedirektøren anbefalte allerede i vinter å redusere investeringene med minst 15 prosent, og det må spares inn 500 millioner kroner i de neste tre-fire årene.

Så kom koronakrisen, og nå viser det seg at kommunen kan gå med underskudd i år for første gang i manns minne.

Skal kommunen bruke opp sin kapasitet til å ta opp lån og ta finansiell risiko i de vanskelige tidene som nå kommer, bare for at vi skal bygge denne veien?

Er ny motorvei virkelig viktigere enn gode skolebygg for barna våre, nye bo- og behandlingssentre for eldre og gode tjenester til pleietrengende?

Å stille en slik garanti vil være et stort feiltrinn. Vi i Bærum MDG vil kjempe mot at kommunen på denne måten setter både dagens og fremtidens innbyggere i en svært vanskelig situasjon.