La Fossum bli en miljø-bauta!

– Av Kim Zimmer, leder Bærum MDG –

De opprinnelige, moderate planene for å utnytte Fossum Bruk til boligformål har utartet til et monsterprosjekt, som truer med å ødelegge hele området for kommende generasjoner. Miljøverndepartementets famøse pålegg om fortettet bebyggelse med fullstendig offentlige tjenestetilbud kan delvis forklare hvorfor prosjektet gikk av hengslene, men det forsvarer ikke Det kan ikke forsvare et stort bilbasert boligområde på Fossum som ødelegger dyrket mark og verdifullt naturmangfold.

Massiv motstand mot «Byen i Marka».
Protestene mot de foreliggende Fossumplanene er omfattende mangfoldige og godt begrunnet, og de kommer til å vedvare og forsterkes hvis «Byen i Marka» presses gjennom. Den faglige, politiske og juridiske motstanden har fått bred folkelig støtte fordi den bygger på fakta. Denne støtten Motstanden vil fortsette å øke fordi vi er inne i et stemningsskifte i Norge. Stadig flere, selv statsministeren, snakker om «Det grønne skiftet» som riktig og nødvendig. Dette skiftet dreier seg ikke bare om å erstatte fossilbaserte arbeidsplasser med bærekraftige, det dreier seg om å sette bevaring av livsgrunnlaget vårt på jorda som førsteprioritet i all politikk. Det dreier seg om å forstå hvordan vi skal spille med naturen, ikke mot den, når vi videreutvikler samfunnet mot vårt og skaper livskvalitet, trygghet og velferd for stadig flere. Monsterprosjektet, «Byen i Marka» på Fossum er ikke en del av Det grønne skiftet, det er en rest av foreldet tenking om samfunnsutvikling. Hvis planene gjennomføres vil det bli stående som en ruvende skamplett på over Fossum. Noe kommunens innbyggere og politikere må unnskylde og være flaue for i mange generasjoner.
FossumFlyfoto
Fossum Miljølandsby.
Miljøpartiet De Grønne foreslår en bedre løsning. Bruk Fossum Bruk-området til å utvikle det første helt bærekraftige lokalmiljøet i Bærum, bygg «Fossum Miljølandsby» i stedet for «Byen i Marka». Vi vet det er mulig.
Växjö, Hurdal, og mange andre prosjekter i Norge, Skandinavia, Europa og USA har banet vei og vist at det er mulig å kombinere gode bomiljøer med bærekraftprinsipper og god visuell tilpasning til prosjektets omgivelsene. Forholdene ligger perfekt til rette på Fossum for å skape et utstillingsvindu for Det grønne skiftet i Bærum: Et bo-område som utnytter lokale energiressurser, består av med aktiv-hus og pluss-hus, med tilrettelegging har tilrettelagt for miljøvennlig transport forflytning, lokal matproduksjon, godt samspill med naturen omkring og mange andre positive kvaliteter. Andelslandbruk på Smiejordet? Skånsomme og tilgjengelige turområder mot Bogstadvannet? Verneområder der rødlisteartene finnes og naturmangfoldet er mest truet? Mulighetene er mange og flere ideer til smarte løsninger vil helt sikkert komme.
Konsept- og ideprosess.
Miljøpartiet De Grønne foreslår helt konkret at Bærum kommune organiserer og finansierer en konsept- og idéutviklingsprosess for Fossum Miljølandsby. Det må hentes kompetanse og ideer fra hele verden. Lokalkunnskap og ung kreativitet i Bærum må involveres. Prosessen må være åpen og inspirerende.

Fossum Miljølandsby vil bli meget attraktivt og køen av interesserte fremtidige beboere vil bli lang. Kommunen må derfor tidlig tenke gjennom hvordan Miljølandsbyen skal bli tilgjengelig for de fleste og ikke bare for de mest velstående. Det må derfor ligge i premissene for idéutviklingsprosessen at Miljølandsbyen skal bli tilgjengelig for alle typer beboere, ikke bare for de friske og velstående.

En bauta.
Det står en bauta ved Kikut. En bauta til minne om Harald Løvenskjold (1868-1934), reist i takknemlighet for at han gjorde Nordmarka tilgjengelig for folk flest; en modig og fremsynt beslutning for sin tid. Han fremkalte sikkert hoderysting og protester, kanskje latterliggjøring fra sine samtidige, men godseieren forstod det pågående stemningsskiftet i samfunnet og valgte klokt. Tre generasjoner senere kan det samme skje igjen. En grunneier og forretningsmann med klokskap, mot og forståelse av for trendskifter i samfunnet kan gi oss muligheter til (legge grunnlaget for ?) å skape et stykke fremtid på Fossum. Vi kan bygge noe som Bærums befolkning og politikere kan skryte av med rette og som vil være stolte av, og som kan stå som en bauta over tiden da Det grønne skiftet kom til Bærum. Bærum tok grep om det grønne skiftet.
Det ville være en bauta verdig!