Fotocredit: ILLUSTRASJON: ARKITEMA/EVERYDAY

Fornebu for mennesker og miljø

Miljøpartiet De Grønne ønsker byutvikling på Fornebu med natur, miljø og vanlige folk i fokus.

Les leserinnelgget om Fornebu av Kim Zimmer, publisert i Budstikka 27. mars.

 

 

27. mars, 2019

Ved tydelig prioritering og noen radikale grep kommer Fornebu til å bli et godt sted å bo og arbeide uten at natur, dyreliv eller miljø blir skadelidende.

De Grønne mener byutvikling er et riktig grep for deler av Fornebu av tre årsaker:

1. Fornebu trenger T-bane (også for å realisere gjeldende kommunedelplan KDP2). T-bane er kostbart og trenger større trafikkgrunnlag enn KDP2 legger opp til.

2. Bærum trenger byer. Befolkningen i Bærum kommer til å vokse videre. Alternativet til å etablere noen klart definerte og godt planlagte byområder er å fortette i villaområder, bygge ned matjord og rekreasjonsområder og legge større press på sårbar natur i hele Bærum.

3. Folk med vanlige inntekter trenger et sted å bo. De fleste unge mennesker og andre med vanlige inntekter kjøper ikke enebolig eller store leiligheter i et pressområde som Bærum. En by bygget fra grunnen av gir stort spillerom for å gjøre Bærum tilgjengelig for alle.

De Grønne støtter derfor rådmannen forslag til ramme for antall kvadratmeter bolig i KDP3, men vi vil at en del av dette arealet skal etableres ved å omdisponere næringsbyggene til Telenor og «Akers Hus» fra kontorer til bolig.

De Grønne krever at kommunen skal engasjere seg aktivt og økonomisk for å etablere en såkalt 3. boligsektor på Fornebu. Det vil si boliger hvor inngangsterskelen senkes gjennom rabatter og andre tiltak mot at kjøperne ikke får ta med eksepsjonell prisstigning ved salg. Obos har vist interesse for slike ordninger. Andre utbyggere forventes også å bidra. Dette vil i tillegg svekke interessen for spekulative kjøp av leiligheter for utleie.

De Grønne vil gjøre Fornebu til insektenes paradis. Vi vil at det legges til rette for at både store og små dyr trives på Fornebu selv om antall mennesker øker. Vi vil ha grønne tak, blomsterenger, vernesoner, reparasjon av ødelagt natur, og tilrettelegging for skånsomme naturopplevelser og økt naturkunnskap. Oppstår det konflikt mellom natur og mer kortsiktige hensyn skal naturen prioriteres.

Fornebu skal bli et nullutslippsområde med en stor andel plusshus og solenergianlegg på alle tak. Og selvfølgelig skal Fornebu planlegges på de myke trafikantenes premisser.

Vi har hørt varskoropene om at det kan bli trangt og lite plass for organisert og uorganisert lek, idrett og fritidsaktiviteter for folk i alle aldre. Vi stiller derfor krav om at det avsettes tilstrekkelig plass til slike anlegg, små og store, og at planleggingen av dem gjøres i samarbeid med beboerne på Fornebu. Vi vil også at flest mulig grøntområder og møteplasser skal bli offentlige, og ikke lukkes inne i atrier med privat karakter.

De Grønne er overbevist om at våre planer for Fornebu legger rammene for en langsiktig utvikling av Fornebu til beste for natur, miljø, menneskene som bor der og Bærum kommune.