Et klart nei til garanti for nye E18

I dag ble det klart at Fylkesrådet i Viken sier ja til en garanti for deler av nye E18. Det forutsettes at Bærum kommune stiller garanti for resten. Vi i Bærum MDG kommer til å si et klart og tydelig nei til å stille en slik garanti. Vi er imot prosjektet slik det nå foreligger, og er også imot å risikere kommunens økonomi på en slik måte som det nå legges opp til.

 

24. august, 2020

Garantien som Bærum kommune er forventet å stille, er på inntil 3,5 milliarder kroner, og gjelder til fordel for bompengeselskapet som skal kreve inn bompenger på strekningen. Det innebærer at dersom bompengeinntektene svikter og bompengeselskapet får problemer med å betale lånet de tar opp for å dekke byggekostnadene, vil Bærum kommune være forpliktet til å nedbetale milliardgjelden.

Dette vil sette Bærum kommune i en vanskelig situasjon av flere grunner.

For det første vil det være motstrid mellom forutsetningen bak garantien og kommunens vedtatte klimastrategi som innebærer at klimautslippene skal gå ned med minst 40% før 2030. Biltrafikken står for mer enn 80% av klimagassutslippene, og trafikken må kraftig ned dersom utslippene skal gå nok ned. Trafikkforskerne og Miljødirektoratet er enige om at nye E18 vil føre til økt trafikk, og dermed økte utslipp. Endringene som nå er gjort i prosjektet er langt fra store nok til at vi støtter prosjektet.

For det andre vil det være stor usikkerhet knyttet til bompengeinntekter fremover, og dette kan medføre at kommunens garanti utløses. Vi må forvente at innbyggerne vil protestere mot de høye bompengene. Kommer det et nytt bompengeopprør, denne gangen i Drammen, Asker og Bærum? Dessuten er det usikkerhet knyttet til høyere elbilandel og lavere bompenger på elbiler. Høyere elbilandel kan føre til at bompengene går dramatisk ned i takt med utskifting av bilparken. Resultatet kan bli at Bærum kommune vil presse på for at elbilene ikke skal få forlenget fordelene av hensyn til risikoen knyttet til garantien.

For det tredje vil Bærum kommune av økonomiske årsaker ikke være tjent med at kollektivløsningene og sykkelveiene i kommunen og inn til Oslo blir bedre. Da blir jo grunnlaget for bompengeinntektene lavere, og vi risikerer at garantien utløses.

For det fjerde vil garantien føre til at kommunen tar en betydelig finansiell risiko. Kommunedirektøren har uttalt at han ikke vil anbefale å ta en slik risiko i et normalt tilfelle. Hvorfor er dette et “unormalt tilfelle”? Er det så kritisk for kommunen at veien blir bygget at normale vurderinger av finansiell risiko ikke skal gjelde?

Kommunens økonomiske situasjon var svekket allerede før koronakrisen. Kommunedirektøren anbefalte i vinter å redusere investeringene med 15%, og det skal spares inn 500 millioner kr. i perioden for langtidsbudsjettet. Så kom koronakrisen, og nå viser det seg at kommunen kan gå med underskudd i år for første gang i manns minne. Skal kommunen bruke opp sin kapasitet til å ta opp lån og ta finansiell risiko i de vanskelige tidene som nå kommer, bare for at vi skal bygge denne veien?

Å stille en slik garanti vil være et stort feiltrinn. Vi i Bærum MDG vil kjempe mot at kommunen på denne måten setter både dagens og fremtidens innbyggere i en svært vanskelig situasjon.