En ny arealpolitikk for en ny tid

Vi lanserer en helt ny arealpolitikk for Bærum. Vi må stanse nedbyggingen av naturen og ødeleggelse av leveområder for truede arter. Les mer om hva vi foreslår her.

16. juni, 2019

Av Hans Rugset

Naturforskernes rapporter om den globale naturkrisen har sjokkert oss alle. Hele 60% av verdens ville dyr har blitt borte siden 1970, og 75% av insektene har blitt borte de siste 30 år. 1 million arter er truet med utryddelse. Forskerne omtaler det som «den sjette masseutryddelsen».

Rapportene viser at hovedårsaken til artsutryddelsen er at naturområder har blitt bygget ned eller endret på annen måte slik at leveområder for dyr og planter har blitt borte i et vanvittig tempo.

Her i Bærum har vi foreløpig ikke tatt noen grep av betydning for å møte endringene. Vi har ingen helhetlig plan eller overordnet strategi for hvordan vi best ivaretar naturen og artsmangfoldet. Tvert om har naturområder blitt bygget ned og ødelagt bit for bit. Alt fra eplehager, små knauser og «hundremeterskoger» til større naturområder har blitt ofret til fordel for boliger, næringsbygg, veier og parkeringsplasser. Skog har blitt rasert av flatehogst, elver er forurenset og fjorden er full av plast.

Vi i Bærum MDG vil ta kraftfulle grep for å stoppe denne utviklingen. Vi har i løpet av kort tid lagt frem to forslag for kommunestyret om viktige strakstiltak.

Det ene er en tiltakspakke for insektene. Den ekstreme nedgangen i insekter kan bremses ved å gjøre en del tiltak både på kort og lang sikt.

Det andre forslaget er å utarbeide naturmangfoldplan. En slik plan vil kartlegge dagens situasjon for naturmangfoldet i kommunen og foreslå tiltak for å styrke vernet av utsatte naturtyper og arter.

Begge forslagene fikk bred støtte i kommunestyret og er sendt til formannskapet for videre behandling.

De nevnte tiltakene er imidlertid langt fra nok. For å møte de store utfordringene trenger vi en helt ny måte å tenke på om naturen i all arealplanlegging i kommunen. Vi trenger å gå gjennom plansystemet på nytt og finne effektive hjelpemidler.

I løpet av neste år starter arbeidet med å lage en ny planstrategi for kommunen. Løpet skal legges for å lage en ny kommuneplan som skal vedtas i 2022.

Når planstrategien skal lages vil vi foreslå at følgende prinsipper legges til grunn:

– Nulltoleranse for nedbygging av intakte naturområder

– Arealnøytralitet, dvs. at man ikke har et «netto forbruk» av natur

– Arealregnskap (avlegges årlig) med miljøstatus for hver naturtype samt en rekke oversikter, bl.a. over arealendringer, sammenhengende leveområder for utsatte arter, restaurerte områder og opprettholdelse av økologiske funksjoner

– Sårbarhetsanalyse for klimaendringer i alle reguleringsplaner

– Forbud mot flatehogst i kommunale skoger og full stans i bygging av skogsbilveier

Det er vår plikt å gjøre det vi kan for å bremse nedgangen av truede arter og naturtyper. Ved å innføre disse prinsippene i den nye planstrategien vil vi kunne være en foregangskommune innen bevaring av naturmangfoldet. Vi har et stort mangfold av natur her i Bærum. Det må vi bevare – for enhver pris. Vi har ikke råd å la være.