E18 – ingen skam å snu!

– Resolusjon vedtatt på landsmøtet i Stavanger, skrevet av Bærum MDG, Oslo MDG og Akershus MDG

Den planlagte utbyggingen av ny E­18 Vestkorridoren bryter med klimaforliket fra 2012 og vil ikke løse trafikkproblemene. Miljøpartiet De Grønne vil skrote det rådyre monsterprosjektet og i stedet satse på klimasmart samferdsel.

Lokaltrafikkselskapet Ruter fastslår at det mangler 30 milliarder kroner til kollektivtransporten i Oslo og Akershus de neste ti årene. Samtidig vil flertallet av partiene på Stortinget bruke 40 milliarder på en ny bilvei med 12 felter (og hele 14 felter over Ramstadsletta) i Asker og Bærum.​For disse pengene kunne Oslo og Akershus fått nye t­baneruter og sentrumstunnel i Oslo, Fornebubane, nye trikketraseer og et sammenhengende nettverk av sykkelveier.

Alle partiene på Stortinget har gjennom klimaforliket satt som mål at veksten i persontransport i storbyene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. I tillegg har regjeringen nylig satt seg mål om å redusere klimagassutslippene i Norge med 40% i forhold til 1990­nivå innen 2030. Likevel mener de samme partiene at det er byggingen av en forurensende og arealkrevende kjempevei i vestkorridoren mellom Asker og Oslo som skal ta unna trafikkveksten og lindre forsinkelsesproblemene.

Nikki Schei holder innlegg på landsmøtet under debatten om E 18
Nikki Schei holder innlegg på landsmøtet under debatten om E 18

Det går ikke an å bygge seg ut av køproblemer med mer bilvei. Flere bilfelt gir oss bare bredere køer. Plan­ og bygningsetaten i Oslo har uttalt at hovedstaden ikke har mottagerkapasitet for utbyggingen. Oslo bystyre deler nok bekymringen: De vil ikke bygge ut på Lysaker og dermed skal de 12 feltene fra E18 sammen med feltene fra Fornebu alle presses inn til seks felt ved fylkesgrensen. Dette løser ikke trafikkproblemene.

Selv Statens vegvesen bekrefter i sin egen hovedrapport om E18­utbyggingen at den ikke vil redusere biltrafikken, og skriver: ”De to alternativene for utbygging av ny E18 gjennom Bærum gir begge økt kapasitet for biltrafikk på ny og avlastet veg.” De innrømmer at dette kan gi dårligere fremkommelighet på sikt.

Tar ikke flertallet på Stortinget sine egne mål på alvor?

De nasjonale klimamålene blir sjelden fulgt opp på lokalt plan. Det blir ikke engang utredet hvordan nye prosjekter vil påvirke målene. Det foreligger ingen egen konseptvalgutredning (KVU) for utbyggingen av E18, og flertallet på Stortinget har allerede forkastet et godt forslag fra SV om dette. En egen KVU må ta hensyn til de overordnede målene i klimaforliket som utvilsomt er oversett i de foreliggende planene.

Det er urovekkende at regjeringen velger løsninger som er i strid med de langsiktige målene som Stortinget selv har vedtatt for transportutvikling i Norge. Det er på høy tid at regjeringen tar stortingsvedtak på alvor: De må gjøre vedtak som kutter utslipp, ikke bare sette opp fine mål som fasade og pynt.

Mange grønne alternativer

Det finnes gode alternativer til utbygging av E­18. Ruter har angitt at jernbanen, sammen med den nylig oppgraderte Kolsåsbanen, vil ha nok kapasitet til å ta all trafikkvekst i svært lang tid, sammen med bygging av Fornebubane, samt buss på kollektivfelt i begge retninger. Forbedringer for gående og syklende vil også kunne avlaste transportsystemet. En sykkel­ekspressvei på strekningen kan gjøre sykkel til et realistisk og attraktivt alternativ for pendlere. I tillegg må det innføres økonomiske virkemidler som begrenser bilbruk og som får folk over på kollektivtransport. Disse tiltakene vil løse trafikkproblemer effektivt og redusere de store klimagassutslippene i transportsektoren.

Miljøpartiet De Grønne mener at E18­prosjektet er korttenkt og ikke løser trafikkproblemene i Vestkorridoren. Vi vil bruke nasjonale mål og tenke nytt om samferdsel: Det skal lønne seg å velge kollektivt, så mye at det svir litt å velge fossilbilen.