Vi trenger en naturmangfoldsplan i Bærum!

Vi i MDG mener at Bærum trenger en narutmangfoldsplan for å ivareta vår verdifulle natur. Les kommunestyrerepresentant Signe sin interpellasjon til kommunestyret.

23. mai, 2019

Bærum har et rikt artsliv. Kommunen vår er hjem til verdifulle og vakre dyr, fugler, fisk og planter. Naturen er viktig for oss både fordi den leverer økosystemtjenester vi ikke hadde overlevd uten og fordi vi får økt livskvalitet av å bevege oss i nysgjerrighetsvekkende rekreasjonsområder.

Den nyeste rapporten fra IPBES (FNs klimapanel) forteller oss at tempoet naturen har forandret seg i på verdensbasis de siste femti årene er uten sidestykke i menneskets historie. De direkte driverne bak denne utviklingen er, rangert etter størst innvirkning: endringer i arealbruk, rovdrift på dyre- og plantearter, klimaendringer, forurensning og invasjon av uvelkomne arter i nye miljøer.

Bærum er i høyeste grad en del av denne trenden. Gjennom bit-for-bit nedbygging av små og store naturområder og matjord ødelegger vi leveområder for planter, dyr og insekter. Derfor trenger vi en naturmangfoldsplan som gir oss nok kunnskap om hvilke arter som finnes i naturområdene våre og gir oss nødvendige verktøy til å snu utviklingen og stanse nedgangen i arter og bestander.

Det foreslås følgende tiltak til saken:
Bærum kommune utarbeider en naturmangfoldsplan som må omfatte:
– En beskrivelse av kommunens arbeid med naturmangfold i dag og nye tiltak
som kan øke naturmangfoldet i kommunen
– En oversikt over særlige utsatte arter, bestander og naturtyper i kommunen
– Kartlegging av ulike typer forurensing som skader ulike typer naturområder
– Aktuelle tiltak i skogbruket med vekt på hogstmetoder
– Elvene i kommunen, deres utfordringer med forurensing og aktuelle mottiltak
– En utredning av prioriterte områder der det er aktuelt med naturrestaurering
– Hvordan kunnskap om naturmangfold kan styrkes i Bærumssamfunnet

Signe Bakke Sølberg Johannessen
Kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne