Kommunalpolitisk program 2015-2019

Du kan laste ned Bærum Mdg Program 2015-2019 hele programmet her

Innledning
Dette kommunevalgprogrammet har blitt utviklet ved at arbeidsgrupper har utarbeidet programforslag på de ulike politikkområdene. I tillegg har medlemmene blitt oppfordret til å komme med innspill og synspunkter. Forslagene er sammenstilt, bearbeidet og komprimert av en liten redaksjon bestående av Nikki Schei og Kim Zimmer.

Bakteppet for vårt lokalpolitiske program er Bærum MDGs visjon for Bærum 2050, MDGs prinsipprogram og handlingsprogram for 2014-18, MDGs alternative statsbudsjett for 2015, MDGs fylkesprogram for Akershus 2015-19 og Bærum MDGs program for perioden 2011-15.

Vår politikk spenner bredt. Tiltakspunktene i programforslaget er en rekke eksempler på politikk vi vil arbeide for i Bærum. Samtidig ser vi at det ikke er dekkende for alle saker som kommer til å bli behandlet i kommunestyret i valgperioden. MDGs politikk kommer derfor til å utvikle seg videre basert på dette programmet og vår visjon for et Grønt Bærum.

Vår visjon
Miljøpartiet De Grønnes visjon er å bevare og forsterke livsgrunnlaget på jorda og skape et bærekraftig, fornybart og rettferdig velferdssamfunn for flest mulig. Hovedtrekkene i vår Grønne Visjon for Bærum frem mot år 2050 er:

Bærum skal bli en grønn foregangskommune som lykkes med å utvikle det fornybare humane velferdssamfunnet. Vi bruker Mark Twains ord: Planlegg fremtiden – du skal bruke ditt i liv i den. Derfor prioriterer Bærum konsekvent miljø og folkehelse, noe som skaper livskvalitet. Kommunen kjennetegnes av kreativitet, innovasjon, gode bomiljøer, grønt næringsliv, smarte kommunikasjonsløsninger, vern og restaurering av natur og miljøressurser, en fremtidsrettet skole, gode oppvekstmiljøer, miljøsmart utnyttelse av lokale energiressurser, gode helse- og omsorgstilbud og et rikt og variert kulturliv, aktivitetstilbud og friluftslivsmuligheter.

Bærum videreutvikles omkring 5 lokalbyer; Sandvika, Hauger/Kolsås, Bekkestua, Stabekk og Forneu/Lysaker, som er forbundet med grønne og blå korridorer og et nettverk av effektiv kollektivtransport. Alle byene har også korridorer til sjøen og til Marka. Byene er fullverdige, menneskevennlige bo- og arbeidsmiljøer med godt service- og tjenestetilbud. Kollektivtransport supplert med ekspressykkelveier tar unna mye av arbeidspendlingen.

Mye av handelen er flyttet til lokalmiljøene. Mange av arbeidsplassene fra oljeindustrien er erstattet med nyskapende, sosiale og bærekraftige arbeidsplasser og Bærum har blitt et ledende innovasjonssentrum for sosialt entreprenørskap, anvendt teknologiutvikling, design og produktutvikling, handel og servicenæring, livs- og miljøvitenskap og omsorgstjenester.

Frivillighet og samarbeid på tvers av sektorer er videreutviklet og lokale initiativ har stort handlingsrom. Bærums innbyggere utvikler og deler kunnskaper og erfaringer, støttet av en moderne og effektiv bibliotektjeneste.

Naturmangfold og naturressurser er bevart og restaurert, og dyrkbar mark utnyttes til lokal matproduksjon i forskjellige driftsformer.

Skolen gir unge en solid plattform av teoretisk, praktisk og økologisk kunnskap, relevant språkkunnskap og verdensforståelse. Dette hjelper dem å bli dyktige, kreative, trygge, individuelle, kritiske og ansvarlige voksne som lykkes og trives i det samfunnet de selv former .

Omsorgstjenestene er fleksible og individorienterte. De prioriterer positiv og allsidig aktivitet, sosialt samvær, trygghet, rehabilitering og stabile personlige relasjoner.

MDGs visjon og planer bygger på offentlige prognoser for befolkningsvekst i Bærum på 1,5% årlig i perioden 2015-30, tilsvarende 30.000 flere innbyggere i 2030. Det er 2 ganger mer enn forutsetningene i de foreliggende kommuneplanene. I praksis betyr det at boligbyggingen og utviklingen av infrastruktur og kommunale tjenester må økes dramatisk for å løse fremtidens velferdsutfordringer.

1. Naturvern og biologisk mangfold
Bærum kommune er velsignet med stort biologisk mangfold (hele 534 ulike naturtypelokaliteter), og store menneskelige og økonomiske ressurser. Alt tilsier at Bærum skal være nasjonalt ledende i å videreutvikle de lokale naturverdier og biologiske mangfold. Bærums må lykkes med å kombinere vekst og vern og ta sin del av Norges vedtatte forpliktelse til stans av tap av biologisk mangfold. Videre utbygging må skje uten ytterligere tap av natur, matjord og biologisk mangfold.

Utbyggingen av Bærum har forringet biologisk mangfold og naturkvalitet i en del naturområder. Bærum må restaurere slike områder. Dette gir samtidig fleksibilitet til «makeskifte» mot områder det er nødvendig å bygge ut og balansere utvikling og bevaring bedre enn i dag..

Bærum må ta ledelsen i Norge når det gjelder å ta naturen tilbake til boligområder, byområder og næringsområder. All videre utbygging av byer og tettbygde strøk i Bærum må forutsette bruk av grønne tak, parsellhager, biologisk mangfold, åpne vannspeil, bekker og dammer og utnyttelse av lokale energikilder. Dette vil øke trivsel, naturopplevelse og biologisk mangfold. Dessuten er det nødvendige tiltak for å bedre kommunens motstandsdyktighet mot ekstremvær og klimaendring.

Bærum må knyttes sammen med grønne og blå korridorer. Vassdragene i Bærum forbinder alle naturtypene. De synliggjør og bevarer naturkvaliteter og fungerer også som “svamper” i terrenget, og bremser opp for skader ved ekstremvær.
Grønne lunger som balløkker, parker, hundremeterskoger, knauser og lunder representerer pustehull for både folk og dyr i området, og har stor betydning for folkehelsen. De grønne lungene, inklusive grøntkorridorer langs vassdrag, turveier og stier må bevares, reetableres og forbedres.

Bærums kyst
Bærum kan oppnå store gevinster innen miljø, natur og trivsel ved å gjenvinne kystnatur fra Lysakerelva til Leangbukta. Kommunen har vedtatt å utarbeide en kommunedelplan som balanserer bruk og vern i kystsonen. Det er viktig å få på plass denne så snart som mulig, med juridisk bindende arealkart med bestemmelser og retningslinjer som tar utgangspunkt I Naturmangfoldloven og Plan og bygningslovens paragraf 1-8.
De kystnære tettstedene bør planlegges og utvikles med nasjonalt ledende ambisjonsnivå for bevaring av natur og biologisk mangfold som en sentral kvalitet i bolig- og næringsutviklingen.

Dyrket mark
Landbruksområdene i Bærum tilhører noen av landets beste matjordarealer. Kommunens styrende dokumenter vedrørende landbruksarealer og kulturlandskap understreker at disse områdene skal vernes, noe som ofte ikke gjennomføres i praksis. Bærum MDG krever all dyrkbar mark i kommunen vernes. Vi vil støtte og oppmuntre til et mangfold av driftsformer fra profesjonelt landbruk via andelslandbruk, og kolonihager til hagebruk og skolehager.

Bærumsmarka
Store deler av skogen i Bærum er i dag utsatt for avvirkning, til tross for at Markaloven krever at hensynet til friluftsliv og naturopplevelser skal gis forrang i forhold til bl.a. skogsdrift. Bærum MDG mener at verdifulle områder i marka skal skjermes mot hogst, og at plukkhogst innføres overalt i kommunen.

Bærum MDG vil:
– Overholde Markaloven.
– Verne all dyrkbar mark i kommunen.
– At Bærum skal vedta en forpliktende klimaplan for kommunen
– At det utvikles en plan for restaurering av tapt naturmangfold i kommunen, inkludert gjenåpning av bekker i realistisk omfang
– Utvikle en guide for hvordan naturmangfold kan bygges inn i bolig- og næringsområder og pålegge kommunen å følge denne i kommunal planlegging og saksbehandling.
– Etablere og utvikle grønne og blå korridorer mellom boområdene I Bærum og
– Bevare og videreutvikle turveier og stier
– Tilrettelegge for gode naturopplevelser for alle
– Bygge fugleskjul i Engervannet etter modell fra Østensjøvannet
– Etablere offentlig foringsplass for fugler ved Dælivannet
– Forsterke arbeidet med kommunedelplan for kystsonen.
– Gi støtte til hageeiere som vil satse på kompostering og økologisk hagebruk

2. Bolig og arealutnyttelse
Bærum er en tett befolket kommune med arealutfordringer. Derfor må vi finne måter å utvikle og gjenopprette gode bo- og oppvekstmiljøer som samtidig bidrar til å løse kommunens andre hovedutfordringer. Veksten skal ligge nær kommunikasjons-knutepunktene, og utnyttes til å styrke infrastruktur og tjenester..

Bomiljøene skal være blandede i den forstand at de inneholder boliger for mange ulike personlige valg og økonomiske forutsetninger. De skal omfatte arbeidsplasser og forretninger i tillegg til kommunale tjenester og servicefunksjoner.

Ny bebyggelse skal som et minimum holde passivhus-standard, og nye forretnings-, kontor- og produksjonsbygg skal tilfredsstille de høyeste miljøsertifiseringsstandarder.

Det skal ikke kreves livsløpstandard i alle nye boliger, men bygges et variert utvalg av boliger slik at det finnes tilbud for ulike livsfaser, ulike livssituasjoner og ulike personlige preferanser.

Spekulasjonsbygging skal unngås om mulig, bl.a ved å stille krav til byggekvalitet.

Alle som arbeider i Bærum skal kunne bo i Bærum. Dette krever at kommunen legger til rette for bygging av ungdomsboliger og andre lavterskeltilbud inn på boligmarkedet. Kommunen skal om nødvendig bygge og drifte utleieboliger uten fortjenestemotiv.

Boligmiljøene skal som hovedregel være bilfrie, men lett tilgjengelige for nødvendig person- og varetransport. De skal være brannsikret etter de høyeste standarder og lette å nå for nødetatene. Det skal anlegges et nødvendig antall parkeringsplasser for bil og sykkel med moderne infrastruktur, bl.a mulighet for lading av elektriske kjøretøy.

Bærum MDG vil:
– Gjennomføre planlegging av Stabekk”byen” og igangsette planlegging av Hauger/Kolsås”byen”
– Lage en helhetlig plan for gjenskape Sandvika som by med et godt bomiljø
– Utvikle en boligstrategi for kommunen basert på 1,5% årlig vekst og 2% årlig fornyelse.
– Stille areal til rådighet for lavterskeltilbud inn til boligmarkedet
– Avvente utbygging på Fossum til baneløsning foreligger og jordvernet er sikret
– Gjennomføre en idekonkurranse for å gjenskape Sandvika som Bærums fjordby
– Myke opp kravene til livsløpstandard
– Innføre krav om, og gi støtte til, utnyttelse av lokale forbybare energiressurser ved nybygging og omfattende rehabilitering.

3. Samferdsel
Effektiv samferdsel er en forutsetning for et moderne velferdssamfunn. Samferdsel er imidlertid både arealkrevende og en stor belastning på miljøet. De samferdselsløsningene vi har i Bærum i dag er ikke bærekraftige nå, og enda mindre med den veksten som venter i kommunen de neste 20-30 årene. Det er derfor viktig å tenke nytt når løsninger skal utformes for denne sektoren.

MDGs hovedstrategi er å redusere behovet for transport av mennesker og varer samtidig som det legges til rette for at nødvendig transport skal skje med mye mindre areal- og miljøbelastning pr person- og varekilometer enn i dag. MDG er fullstendig klar over at finansieringen til de tiltakene vi foreslår hovedsakelig handler om nasjonale budsjetter. Samtidig er samferdselsløsninger så viktig i Bærum at vi allikevel vil være tydelige på hva vi ønsker på sikt.

Bærum MDG vil:
• Legge E18 Vestkorridoren på is og heller bruke 20 milliarder til bærekraftige samferdselsløsninger og avdemping av lokale støy og støvplager.
• Bygge ekspressykkelveier langs innfartsårene til Oslo
• Sikre god fremkommelighet på sykkelveier, gangveier og fortau hele året
• Bygge planfrie kollektivfelt forbi påkjøringene til E18 ved Sandvika, Blommenholm, Høvik og Strand.
• Reservere et felt på E18 i rushtiden til kjøretøy drevet av fornybar energi og samkjøring (Miljøfelt).
• Forbedre Vollsveien med et sykkelfelt og bedre fortau
• Bedre fremkommeligheten for bussene fra Jar og Bekkestua mot Oslo
• Sette fartsgrensen til 70 km/t på E18 gjennom Bærum for å optimalisere veikapasiteten, begrense støvplagen og redusere drivstofforbruk
• Lysregulere de store påkjøringene til E18 i rushtiden for å optimalisere veikapasiteten
• Halvere bompengesatsen på E18 gjennom Bærum.
• Støtte rushtidsavgift i Oslo
• Utvikle infrastruktur for el-sykler.
• Forlenge T-banenettet til Rykkin, Lommedalen og Skui
• Kreve at kommunale kjøretøyer som anskaffes drives av fornybar energi når teknologien for det finnes. I første fase handler det om bruk av hybrid – og elbiler.
• Øke eldrevet kollektiv båttrafikk til knutepunkter rundt Oslofjorden.
• Presse på at vedlikeholdsetterslepet på jernbanen og T-bane tas igjen for å sikre høy kapasitet og regularitet
• Støtte utvikling av bedre informasjonssystemer for kollektivtransportbrukere
• Tillate teknologiske løsninger som muliggjør effektiv samkjøring og sambruk av kjøretøy
• Lage realistiske og fullstendige regnestykker som inkluderer alle former for miljøbelastninger når veitransport holdes opp mot kollektive løsninger, sykkel og forflytning til fots.
• Arbeide for momsfritak for el-sykler
• Økt informasjon om offentlig parkering for elbiler/el-sykler og ladepunkter i kommunen
• Gi støtte til oppretting av ladepunkt i borettslag og sameier (tilsvarende som i Oslo kommune)
• Innføre krav om ladepunkter for elbiler og elsykler i alle nye parkeringsplasser i Bærum kommune.
• Øke kapasiteten på innfartsparkering for sykkel og bil ved kollektivknutepunkter
• Gjennomføre forsøksordning med bruk av kjøretøysregistrerte elsykler på kommunens sykkelveier under en fartsgrense på 35 km/t.
• Etablere sikker og bekvemmelig sykkelparkering ved kollektivknutepunkter
• Implementere Statens Veivenes “Gå-strategi” i kommunes planprosesser/krav for å stimulere til økt og tryggere gange i folks lokalmiljø
• Fjerne saltingen av kommunale veier

4. Skole og oppvekst
Den overordnede målsettingen med vår skole- og oppvekstpolitikk er at barn og unge i Bærum skal få en robust plattform av kunnskap og ferdigheter for å lykkes og trives i 2040-samfunnet, og til å kunne delta aktivt i videreutviklingen av dette samfunnet.

Foreldre og foresatte har primæransvaret for barneoppdragelse og veiledning av ungdom. Fellesskapet skal støtte faglig, sosialt og ressursmessig, og legge til rette for barnets egen oppdagerferd i verdens virkelighet og muligheter. Fellesskapet skal også ha ansvar for at barn og unge utvikler forståelse for kulturelle verdier og positive, samfunnsbyggende egenskaper. Det har også ansvar for å forhindre skadelig og samfunnsnedbrytende aktivitet som f.eks mobbing, vold og rasisme. Fellesskapet består av kommunale og andre offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner, naboskap og andre sosiale nettverk.

Barn og unge skal stimuleres til å utvikle sitt sanseapparat, sine motoriske evner, sin intellektuelle kapasitet, sine sosiale evner, sin kreativitet, skapertrang, kritiske sans og entreprenørånd basert på nysgjerrighet og gleden ved mestring.

Barn og unge skal utvikles og stimuleres som individer som har ulike evner og interesser, og alle skal ha en realistisk mulighet til å utnytte hele sitt potensial. Dette krever at skole og fritid tilbyr utviklingsmuligheter som kvalifiserer både til intellektuelt, produserende og kunstnerisk arbeid i fremtiden.

Alle Bærums unge skal beherske skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Folkehelse og forebyggende helsearbeid skal bygges inn i skole, fritidstilbud og oppvekstmiljø på en slik måte at en times fysisk aktivitet blir en naturlig del av hverdagen. Skoledagen skal inneholde 1 tim organisert fysisk aktivitet daglig og stimulans til fysisk lek i friminutter. (del av partiprogrammet)

Næringslivet skal gis plass i barn og ungdoms oppvekstmiljø på en positiv måte gjennom f.eks å være en del av ”den skapende skolesekken”, sponsorskap for kreative og entreprenørorienterte aktiviteter, samarbeid med frivillig sektor osv. Privat drift av skoler er også akseptabelt under forutsetning av at kommunen godkjenner pedagogisk innhold og form på undervisningen og utvikler kunnskapen til å være en profesjonell innkjøper av tjenester på dette området.

Læring er en livslang prosess, og med de raske endringene og den betydelige kunnskapsutviklingen vi opplever i vårt samfunn kan det være krevende for mange å holde seg à jour. MDG vil at kommunen skal ta ansvaret for at ingen får problemer i hverdagen eller faller utenfor fellesskapet på grunn av vegring ,angst eller manglende økonomisk kapasitet for å lære seg ny og vanlig utbredt teknologi.

Kunnskap er makt og denne makten tilhører i hovedsak fellesskapet. Kunnskapen må derfor forvaltes klokt og gjøres lett tilgjengelig for alle. MDG vil styrke bibliotekenes rolle i kunnskapsforvaltningen og kunnskapsformidlingen. Det skal finnes et bibliotek i alle større bomiljøer i Bærum. Bibliotekenes samarbeid med skole, barnehage og eldresentre skal styrkes. Bibliotekene skal ha en rolle i å sikre at alle innbyggerne i Bærum kan orientere seg og dele kunnskap i den digitale hverdagen, samtidig som det legges til rette for at bibliotekene kan bli Bærums ”Litteraturhus”.

Bærum MDG vil:
– Øke det pedagogiske innholdet i barnehagene ved å kreve godt utdannede barnehageledere, satse mer på utvikling av sosiale ferdigheter og forebygging av sosiale problemer, og legge til rette for lek på ulike språk.
– Etablere områder for fri lek og utforskning av natur og miljø i eller nær alle boligmiljøer.
– Støtte organiserte opplegg som leker inn grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner.
– Innføre dyrevelferd som en integrert del av naturfagsopplæring i skolen
– Innføre fleksibilitet mellom årstrinn i skolen for å støtte individuell utvikling i de ulike fag.
– Innføre logikk, kinesisk og programmering som valgfag i ungdomsskolen
– Etablere eller gi støtte til miljøer for forskning, kreativitet og entreprenørskap for barn og unge.
– Gi alle skolebarn tilbud om god frokost på skolen og en sunn lunch.
– Støtte musikkskoler, musikkorps, barneteater, danseskoler, idrettslag og andre seriøse aktører som gir barn grunnleggende ferdigheter innenfor kreativitet, kultur og kroppsbeherskelse.
– Gi alle barn i Bærum svømmeopplæring og grunnleggende ferdigheter i båt- og sjøliv.
– Støtte natur- og friluftslivsaktører som gir barn og ungdom grunnleggende kunnskaper og ferdigheter til å ferdes trygt og ansvarlig i naturen.
– Gi alle 5-klassinger leirskole-tilbud.
– Støtte hjelpekorps og andre seriøse aktører som gir barn og unge grunnleggende ferdigheter innenfor livredning, skadebehandling og forebyggende helsearbeid.
– Stimulere til økt samarbeid mellom skole og næringsliv og mellom skole og sosiale institusjoner

5. Næringsliv
MDG vil føre en næringspolitikk tilpasset behovet for omstilling til bærekraftige arbeidsplasser. Vårt mål er at Bærum skal bli en ledende innovasjonskommune som tilbyr spennende muligheter for nye og etablerte virksomheter og et mangfold av arbeidsmuligheter for befolkningen. Bærum har alle muligheter til å bli ledende innenfor fremtidens næringsliv som preges av forskning og kunnskapsformidling, fornybar energiproduksjon, livs- og miljøvitenskap, utnyttelse av biologiske ressurser, bærekraftig matproduksjon, design, håndverk, omsorg og teknologiutvikling.

I stedet for å satse videre på “Subsea Valley”, vil vi jobbe for å skape en “Greentech Valley” næringsklynge, der bedrifter og forskningsmiljøer jobber sammen for å skape framtidens grønne teknologi. Derfor så må Bærum kommune se på forskjellige insitamentsløsninger for å bidra til dette «generasjonsskifte» innen næringsutvikling.

I dag domineres handelsnæringen i Bærum av bilbaserte sentre. Vi vil heller satse på handel i forbindelse med bomiljøene og sikre god tilgang med kollektivtransport, sykkel og gangtransport dit det skal etableres handelsvirksomhet.

Vi vil at Bærum skal ha like mange arbeidsplasser som arbeidstakere. Arbeidsplassene skal være distribuert over hele kommunen slik at flest mulig skal kunne ha kort og effektiv reisevei til jobb. Kollektivknutepunktene har særlig stort potensial for etablering av nye bo- og arbeidsmiljøer.

Sosialt entreprenørskap tar tak i samfunnsutfordringer og skaper sysselsetting og næringsutvikling der profitt ikke er hovedhensikten, bare et virkemiddel. Vi vil jobbe videre for at flere sosialt entreprenørskap-arbeidsplasser etableres i Bærum.

Noe av landets beste jordbruksareal finnes i Bærum kommune, men både arealet og landbruksnæringen er under press. Jordbruket er en viktig del av kulturlandskapet og kommunens særpreg. Vi vil verne matjord, oppmuntre til økologisk drift og legge til rette for et mangfold av driftsformer.

Vi er positive til et mye sterkere opplæringssamarbeid mellom skolen og næringslivet på skolens premisser. Næringslivet besitter kompetanse og ressurser som kan bidra i opplæringen av barn og ungdom innen temaer som kreativitet og entreprenørskap. Vi vil finne modeller som oppmuntrer det lokale næringslivet til å delta i utdanningen i kommunen, f. eks med oppfinnerkonkurranser i barneskolen og grunderskole i ungdomskolen.


Bærum MDG vil:
– Opprette “Fornebu launchpad”, en inkubator og møteplass for innovative oppstartbedrifter, med kontorplass og infrastruktur som eget elektronikkverksted. Dette bør knyttes til eksisterende FoU miljøer på Fornebu slik som Simula-senteret.
– Jobbe aktivt for å skape en næringsklynge for fornybarteknologi i regionen.
– Nedprioritere arbeidet med å få mer oljeindustri til å etablere seg i kommunen.
– Bruke arealplanleggingen til å styre ny handelsvirksomhet vekk fra bilbaserte kjøpesentre og til handelsklynger ved kollektivknutepunkt, slik som f. eks Sandvika, Bekkestua, Stabekk og Eiksmarka.
– Tilbakeføre “gågaten” i Sandvika til en ren gågate og jobbe for å knytte den nærere til Sandvika stasjon og bussterminal.
– Etablere flere arbeidsplasser nær der folk bor, gjennom å planlegge flere arealer for servicenæringer i boområder.
– Stimulere til etablering av småskala handels-, håndverk-, serverings- og servicebedrifter.
– Jobbe for at flere sosialt entreprenørskap-arbeidsplasser etableres i Bærum
– Bruke landbrukskontoret i Asker og Bærum til å styrke lokalt landbruk og oppmuntre til økologisk drift
– Prøve ut modeller for involvering av lokalt næringsliv i grunnskoleopplæringen
– Involvere foreldre mer aktivt i undervisningen som rollemodeller for ulike yrker.
– Arrangere grunderskole for alle elever i ungdomsskolen
– Arrangere oppfinnerkonkurranser i barneskolen
– Stimulere til at det etableres “bondens marked” i flest mulig boområder

6. Helse og omsorg
Helse er et personlig ansvar. Det offentlige (fellesskapet) skal legge forholdene til rette for god folkehelse, og stille et behandlings- og omsorgsapparat til rådighet for dem som trenger det. Dette skal være basert på respekt, aktivitet og livsglede.
Bærum er en god kommune å bo i for mange, og folkehelsen er tilfredsstillende, men kan bli bedre. Folkehelseloven stiller store krav til kommunens arbeid med folkehelse og definerer begrepet svært bredt. MDG vil satse sterkere på forebyggende folkehelsearbeid og gjøre endringer i eldreomsorgen slik at den blir bedre, triveligere og mer effektiv for de eldre.

Bærum MDG vil:
• Løfte folkehelsekoordinatoren til kommunaldirektørnivå med ansvar for at både forebyggende og behandlende tiltak innarbeides i alle sektorer i kommunens drift og politikk.
• Innarbeide en times fysisk aktivitet i skolehverdagen.
• Legge til rette for at arbeids- og hverdagsreiser kan skje til fots og på sykkel.
• Etablere grønne korridorer mellom boligområder, sjøen og Marka
• Beholde og styrke Bærum sykehus som primærsykehus for kommunen
• Forutsatt fortsatt Helseforetaksmodell krever Bærum MDG at Bærum sykehus direkte tilknyttes Helse Øst i stedet for å være en del av Vestre Viken.
• Inkludere tannhelsetjenester for eldre som en kommunal tjeneste


Eldreomsorgen i Norge sies å være tredje best i verden, og de fleste mener Bærum kommune er et godt sted å bli gammel. MDG mener allikevel det er fire områder som spesielt bør utvikles for at eldreomsorgen skal bli enda bedre.
• Hjemmehjelpen organiseres etter ”svensk modell” hvor den som innvilges hjemmehjelp står friere til å velge når og til hvilke oppgaver de skal få hjelp. Det skal også være mulig å kjøpe tjenester fra hjemmehjelpsapparatet i samme omfang som det som innvilges fra kommunen.
• Kommunen skal tilby et sammenhengende pleietilbud i stedet for enkeltstående besøk.
• Det stilles høyere krav til språkkunnskap hos hjemmehjelpere og hjemmesykepleiere og gis utvidet språkopplæring ved behov.
• Det skilles klarere mellom åndsfriske og demente på sykehjem slik at et sykehjemsopphold fremstår som et godt alternativ også for åndsfriske pleietrengende.

Bærum MDG vil styrke dagtilbudet til eldre ved å:
– Styrke eldresentrene med fast ansatte til driftsoppgaver som økonomistyring og kantinedrift slik at den store frivillige innsatsen kan konsentreres om sosiale oppgaver.
– Opprettholde ”Den kulturelle spaserstokken”
– Gi alle eldre muligheten til å beherske og bruke moderne teknologiske løsninger.
– Styrke samarbeidet mellom eldresentrene og skolen slik at unge og eldre kan utveksle kunnskaper og synspunkter og bidra til hverandres trivsel og personlige utvikling.

7. Psykisk helsevern
Psykiske plager og lidelser representerer et betydelig folkehelseproblem som fører til redusert funksjonsevne i hjem og skole/arbeid og tap av livskvalitet. Psykiske lidelser kan forebygges. Det handler om målrettet arbeid og gjennomtenkte tiltak allerede for de minste barna og må gjennomstrømme alle deler av samfunnet, fra skole, via arbeidslivet til eldreomsorgen. Behandlingsapparatet må våge å gå nye veier, med mindre vekt på medisinering og mer vekt på bedringsprosesser og medisinfrie behandlingsmetoder.

Bærum MDG vil:
• Styrke det psykiske helsevernet.
• Støtte opp om samarbeid mellom kommunene og frivillige organisasjoner som har fokus på psykisk helse, og bidra til at det utvikles bedre aktivitetstilbud eller møteplasser for personer med psykiske problemer.
• Oppmuntre til fleksible arbeidslivsordninger, som gjør det lettere for folk som sliter å arbeide deltid når formen tillater det.


8. Rus og sosiale spørsmål
Miljøpartiet de Grønne ser med bekymring på den omfattende rusbruken i kommunen. Vi vil derfor føre en restriktiv rusmiddelpolitikk. Samtidig mener vi rusmisbruk først og fremst skal behandles som et helseproblem Derfor ønsker MDG et større tilbud av behandlingsplasser for rusavvenning i Bærum. Vi vil bygge ut ettervernet slik at tilbakefallene reduseres, og samarbeide med ulike frivillige organisasjoner om å opprette flere behandlingstilbud for å få til dette.
Miljøpartiet De Grønne vil at det skal bli enklere for utesteder å miste skjenkebevilgningen.

Bærum MDG vil:
• Opprette en permanent tilstedeværelse i Sandvika sentrum og andre steder der rusmisbruk foregår, i form av et lav-terskel helsetilbud.
• Øke tilstedeværelsen av barnevernet for å ta hånd om mindreårige som oppsøker rusmiljøet.
• Øke praktisk og økonomisk støtte til Natteravnene.
• Styrke ettervernet innen rusbehandlingen.
• Styrke skjenkekontoret og øke antallet kontroller, samt gjøre det lettere å miste bevilling.
• Fokusere politiets innsats mot etterforskning av vold og vinningsforbrytelser i narkotikamiljøet, og å forhindre rekruttering av unge til rusmiljøer.

9. Avfall og ressurser
Avfall er ressurser og må inngå i et kretsløp hvor det gjenvinnes til nye råvarer, energi eller jordforbedring. Uansett gir all avfallshåndtering et tap. Det beste er derfor å sørge for at det oppstår mindre avfall. Kommunen kan bidra til dette både ved innkjøpspolitikken og ved å endre arbeidsrutiner. Det avfallet som blir igjen, må i størst mulig grad resirkuleres lokalt.

Bærum MDG vil:
• At avfallsmengden skal reduseres så mye som mulig, og at kommunen går foran i dette arbeidet. Minst mulig restavfall må brennes og mest mulig bør gjenvinnes.
• At kommunene skal legge til rette for at matavfall og annet organisk avfall inngår i produksjon av biogass. Restprodukter skal kunne brukes til gjødsel og jordforbedring.
• At det etableres flere miljøstasjoner eller bedre innsamlingsordninger, slik at det blir lettere for folk flest å resirkulere.
• At renovasjonsavgiftene tilpasses for å skape størst mulig avfallsminimering og gjenvinning.
• At Bærum blir ledende i utnyttelse av ny teknologi for avfallshåndtering og deltar i uttesting av ny teknologi på dette område


10. Energi
Fornybar energi er et knapt gode. Selv om Norge ligger i verdenstoppen på dekning med ren energi har vi ikke tilstrekkelig kapasitet til å dekke spissbelastningen. Dessuten er ren energi et verdifullt eksportprodukt som bidrar til å redusere bruk av fossil energi i Europa. Samtidig har vi store uutnyttede energiressurser i lokalmiljøet. MDG mener vi bør satse mye mer på å utnytte disse lokale, fornybare energikildene spesielt til oppvarming av bygninger. I fremtiden vil hver bolig være selvforsynt med energi og produserer i perioder mer enn eget forbruk. Energien hentes fra solceller og solfangere, varmepumpe og biovarme. Overskuddsenergi lagres eller selges til markedspris. EUs bygningsdirektiv krever at alle nybygg skal være tilnærmet nullenergibygg innen 2020, alle offentlige bygg enda tidligere, innen 2018.

Bærum MDG vil satse på tre fronter for å gjøre Bærum til en grønn energikommune:
1. Bevisstgjøring på energibruket fordi bevisstgjøring av bygningseiers strømforbruk i seg selv kan redusere energiforbruket med 10-12%.
– Etablere gratis kommunal energirådgivningstjeneste.
– Kommunen gir støtte til innkjøp, installering og veiledning i bruk av en energimåler i boligen.

2. Stimulere bygningseiere til energiøkonomisering og utnyttelse av lokale energikilder ved forenkling av lovverket eller direkte støtte til installasjon.
– Stimulere til installasjoner av PV solceller på private hustak og sette krav til installasjon på nye eller oppussede kommunale tak.
– Det gis gratis energirådgiver om minst 1 tiltak som energirådgiver anbefaler, realiseres av boligeier.
– Åpne opp i forskriftene for at et felles bolag kan distribuere den fellesproduserte energien til sine eiere.
– Økt satsing på bruk av bioenergi til erstatning av oljekjeler til oppvarming av boliger. Kommunen skal støtte og bidra med informasjon rundt mulighetene til å bruke gamle oljekjeler med bio-olje.
– Prioritert saksbehandling på prosjekter relatert til fornybar energi.

3. Aktivt sørge for at Bærum kommune går foran som et godt eksempel i utnyttelse av kortreist fornybar energi.
– Installering av fornybare energikilder på nybygg og bygg som renoveres eller oppgraderes.
– Prioritere fornybare energikilder til driften av samfunnet; kollektivtransport, privattransport, næringslivet, gjenbruk
– At den kommunale bilparken går på miljøvennlig drivstoff som biogass, elektrisitet eller hydrogen. Rene bensin- og dieseldrevne biler må fases ut.

11. Kultur.
Kunst og kultur er en viktig del av vårt samfunn. MDG mener at gode kulturopplevelser bidrar til å styrke vårt moralske ansvar for å ta vare på oss selv, hverandre og på jorda.
De kreative prosessene som er den drivende kraften i enhver nyskapning har en egenverdi! Kunst og kulturopplevelser gir oss en mulighet for undring, nye perspektiv og kan gi oss sterke opplevelser av samhørighet, storhet og identitet. Det er viktig for å forstå oss selv og være stolte over hvem vi er. Det er også en brobygger for integrering av mennesker med forskjellig etnisk opprinnelse, aldersgrupper og religioner. Via kunst og kultur feirer vi livet og markerer de vanskelige hendelsene. Kunstnere av alle slag gis mulighet til arenaer der de får anledning å skape og utfolde seg.

Bærum MDG vil prioritere kunst og kulturskaping for alle aldersgrupper. For barn og unger er det viktig at estetiske fag får en sentral plass i skolen. At kommunale musikk-skoler, korps, danseskoler, brukskunst utdanninger, drama opplæring, idrettsaktiviteter ol, får en kontinuerlig økonomisk støtte. Slik bygger det seg opp miljøer der det er trygt å utvikle sine ferdigheter over tid.

Bærum MDG vil legge til rette for både institusjonsteatre og frie grupper får gode støtteordninger og muligheter til å formidle sin kunst.

Bærum MDG vil:
• Gi støtte til kulturskolen, «Den kulturelle skolesekken» og “Den kulturelle spaserstokken”.
• Arbeide for at hele musikklivet har tilgang til lokaler til øving og konserter.
• At bibliotekene fortsatt skal være offentlig og utvikle en langsiktig strategi og plan for å styrke bibliotekenes rolle.
• Støtte opp om frivillig arbeid i forbindelse med kulturarrangement o.l.
• Ta vare på og verne våre viktigste kulturminner
• Bidra til synliggjøring av det flerkulturelle Norge, gjerne i samarbeid med innvandrerorganisasjoner eller andre frivillige organisasjoner.
• Større satsing på frivillig arbeid gjennom lokale lag og organisasjoner.
• Ha flere arenaer og møteplasser for kunst og kultur med bedre tilrettelegging for kulturutveksling med andre kommuner og land.
• Stimulere og hjelpe frem nye lokale talenter.


12. Idrett
Et bredt utvalg av muligheter innenfor idretten er viktig for at alle skal kunne finne en form for mosjon som passer best for dem selv. Det er viktig at det finnes gode forutsetninger for både etablerte idretter med mange utøvere og idretter som har færre utøvere, og for mosjon og lek. Alle skal ha mulighet for å drive med idrett, uavhengig av økonomi og hvor man bor i Bærum.

Bærum MDG vil:
• Arbeide for små lokale idrettsanlegg, siden det gir best effekt på folkehelsen.
• Gi muligheten for fysisk aktivitet i trygge omgivelser
• Senke terskelen for å delta i idrett.
• Sikre breddeidretten adgang til kommunale idrettsanlegg
• Offentlige grønne lunger skal sikre muligheten for fysisk aktivitet og lek.
• Ha mer idrett og fysisk aktivitet inn i skolen.

13. Etisk handel og miljøvennlig forbruk
Kommunens innkjøp utgjør store verdier og har stor innvirkning på miljø og klima. Miljøpartiet De Grønne vil derfor at Bærum kommune prioriterer varer som er lokalt produsert, som er etikk- og miljøsertifisert eller som er økologisk produsert. Vi vil også oppfordre til at transporten i forbindelse med varekjøpet skal forgå mest mulig miljøvennlig.

Bærum MDG vil:
• At kommunen skal gå foran når det gjelder innkjøp av miljøsertifiserte produkter, og at flest mulige enheter i kommunen blir miljøsertifisert.
• Øke innkjøp av Fairtrade-produkter kommunene, og ha et større utvalg av Fairtrade-merkede produkter i offentlige kantiner.
• Arbeide for at kommunen skal tilslutte seg Initiativ for Etisk Handel.
• At det skal finnes vegetariske og økologiske alternativer i alle offentlige kantiner.
• Innføre kjøttfri dag i offentlige institusjoner, virksomheter og kantiner.
• At gjenbruk, vedlikehold og kvalitetskriterier legges til grunn for offentlige innkjøp.
• Arbeide for at kommunen tilslutter seg Transparency International og arbeider aktivt mot alle former for korrupsjon i egen organisasjon og hos leverandører og kontraktører.


14. Økonomi og styring.
Bærum er Norges 5. største kommune med et årlig driftsbudsjett på 7 milliarder og store verdier under forvaltning, men også nesten 7 milliarder i gjeld. Selv om store deler av budsjettet er bundet opp gjennom lovverket og tidligere vedtak har kommunen økonomisk handlefrihet og muligheter for å øke denne.

For å gjøre kommuneøkonomien mer robust mot forventet fremtidig renteøkning vil MDG redusere kommunens lånebelastning og over tid begrense den til 50% av driftsbudsjettet. MDG ønsker en prinsippbeslutning om å unngå lånefinansiering av drift og tjenesteproduksjon.

Kommunens midler og fond skal forvaltes forsiktig, etisk forsvarlig og med full transparens.

15. Internasjonalt samarbeid.
MDG vil at Bærum kommune etablerer flere vennskapskommuner utenfor Norden.

16. Bærum – folkestyrets høyborg.
MDGs visjon er at det er Bærums befolkning som styrer samfunnsutviklingen i kommunen og at politikere og kommunens administrasjon er innbyggernes rådgivere og verktøy for å utvikle og levere god infrastruktur og tjenester. Store og dyptgripende beslutninger behandles i prosesser som involverer innbyggerne og lytter til deres råd. Bruk av offentlig tilrettelagt internett blir en sentral del i dette. Deler av kommunebudsjettet disponeres etter lokale prioriteringer.

MDG vil jobbe for at Bærum har kunnskapsrike, engasjerte, modige og bemyndigede politikere og ledere. Disse skal med effektive prosesser for vedtak og gjennomføring av driftsrelaterte beslutninger, gi befolkningen klare, konsekvente og ansvarlige råd vedrørende utvikling av et Bærum med kurs for Fremtiden.

Bærum MDG mener at en eventuell kommunesammenslåing skal skje frivillig og basere seg på et flertall i en lokal folkeavstemming.