Frivilligheten – samfunnets lykketannhjul

Fotocredit: Priscilla Du Preez, CCO
Frivilligheten er en vesentlig samfunnsressurs og fyller viktige funksjoner i samfunnet. Frivilligheten er sannsynligvis en av de viktigste samfunnsbyggerne, som skaper glede og trivsel, og stimulerer til økt livskvalitet. Frivilligheten bringer folk sammen, uansett rase og kultur. De frivillige hjelper hverandre, knytter bånd, utveksler kunnskap, lærer og mestrer nye fag, starter prosjekter, bygger tillit og ansvar.

Lykke-tannhjulene
Frivilligheten ivaretar nærdemokratiet og som smører lykke-tannhjulene i samfunnet. Samtidig ivaretar det viktige verdier som ofte mangler på andre områder i dagens samfunn, som praktisering av vennlighet, medfølelse, ydmykhet, takknemlighet og kjærlighet. Det å gjøre noe godt for andre, gjør ofte at livet får en ny dimensjon – en større mening, og er med på å skape et bedre samfunn å leve i.

Frivillige og ideelle organisasjoner
Frivillige og ideelle organisasjoner er allerede en viktig del av velferdstilbudet, og i Bærum er frivillige og organisasjoner klare til å stille opp der det trengs. Disse har kompetanse, glød og idealisme, og kan vise til mange gode resultater fra de områdene de har engasjert seg i. Mange oppgaver løses best av sivilsamfunnet og frivillig sektor, og dette fungerer best når det praktiseres frivillig-medvirkning i planlegging og avgjørelser.

Utfordringer i kø
Kommunen og politikerne ser behovet for å få engasjert frivillige inn i samfunnsutfordringer som utenforskap, barnefattigdom, rus, manglende integrering og at elever fullfører videregående skole.

De Grønne ser også at barn og ungdom med store ressurser, men uten sterke ønsker om å bli en del av det organiserte idretts- og kulturlivet, gjerne skulle hatt et lav-terskel tilbud. Dette kan f.eks. være fritidsklubber, rom for refleksjoner og andre tilpassede møterom.

De Grønne mener det er svært viktig å legge til rette for og støtte frivilligheten. Uten innsatsen til frivilligheten, vil samfunnet gå i stå.
 

Bærum MDG vil

 • Legge godt til rette for og støtte økonomisk frivilligheten i Bærum.
 • Prioritere tidlig etablering av fritidsklubber og andre møteplasser for sosialt samvær, som f.eks. på Fornebu og i andre utbyggingsområder.
 • Sikre midler til frivillige- og ideelle organisasjoner som jobber med helseforebyggende og helsefremmende tiltak for alle aldersgrupper.
 • Etablere fast støtte til frivillig plastrydding.
 • At kommunen etablerer tilpassede innspillsarenaer som gjør at de unges ressurser og stemmer kan påvirkere samfunnsutviklingen.
 • Støtte opp om samarbeid mellom kommunene og frivillige organisasjoner som har fokus på psykisk helse, og bidra til at det utvikles bedre aktivitetstilbud/møteplasser for personer med psykiske utfordringer.
 • Tilby rimelige lokaler til frivillige organisasjoner som påtar seg samfunnsnyttige oppgaver.
 • Støtte kompetansedeling på tvers av generasjoner f.eks. ungdom som hjelper de eldre inn i den digitale verden, de eldre deler livserfaring med barn og ungdom i barnehager og skoler.

- Følge oss på andre temaer på samlesiden:
'Sammen skaper vi en bærekraftig fremtid!' 

Fordypning i temaet

Frivilligheten

Foto: Rhondak, CCO

Frivilligheten i samfunnet har en stor egenverdi ved at frivillige engasjement virker forebyggende på den fysiske og psykiske helsen. Det kan igjen virke preventivt for å unngå å trå inn på livsveier som kan føre til rus-/voldsmisbruk og annen kriminalitet. Å ha en oppegående frivillighet kan spare samfunnet for store helse-, politi- og rettsutgifter, midler som heller kan kanaliseres til å støtte frivillighetsdemokratiet.

Verdien av frivillighet
Egenverdien og opplevelsen som skapes ved å stille seg til disposisjon som frivillig ressurs for samfunnet, kan med fordel allerede introduseres og utøves fra barns ben av. Det er gunstig for barn- og unge å få en forståelse for viktigheten av frivillig arbeid og det å kunne hjelpe, glede og inspirere andre mennesker, uansett alder. Engasjementet kan ha svært positive effekter i samfunnet når disse barna og ungdommen vokser opp og skal skal innta sine samfunnsposisjoner.

Selv et barns hånd som holder en eldre hånd kan være det som skal til for å vise nærhet, gi støtte og kjenne egenverd. Slik kan de som hjelpes få den nødvendige tiltrengt støtte, samt gis en sjanse til å ta et steg videre i sine liv. Samtidig kan den som hjelper stimulere og uttrykke sine medmenneskelige kvaliteter, som kan bli svært verdifullt senere i livet.

Ungdom i frivillig arbeid kan lære lederskap, omsorg, guides til å få troen på seg selv, oppdage sine styrker og finne en ny eller utvidet mening i livet. Det siste er vesentlig for bygge opp en god psykisk helse – en avgjørende egenskap for håndtering av eget liv.

I stedet for å skape et samfunn med høyere materielt forbruk, som er kortvarige gleder, mener de Grønne at livskvaliteten vil styrkes dersom vi får mer tid til gode samhold med familie og venner, til å drive med hobbyer og til å delta i frivillig arbeid. At hver av oss omgås og blir kjent med mennesker og miljøer ulike våre egne verdier – familieliv, politiske ståsted, livssyn, livsvalg, aldre og erfaringer – er en styrke både for den enkelte og for samfunnet.

Bærum MDG vil

 • Satse mer på frivillighet og samarbeid mellom det offentlige og sivilsamfunnet for å supplere og styrke kulturtilbudet og velferdstjenester.
 • Være pådriver for at det frivillige arbeidet og sivilsamfunnet har gode og forutsigbare vilkår.
 • Sikre lokale og regionale organisasjoner større mulighet til å påvirke kommunale beslutninger i relevante saker, samt at de forblir uavhengig organer.

Et frivillig valg
Frivillig arbeid er også med på å vise og skape samhold og solidaritet med andre. Å kunne bidra ut i fra egen vilje, uten press fra andre, gir verdifulle signaler til den som bidrar og den som mottar.

Respekt for den frie viljen om at man ønsker å bidra bør være et viktig prinsipp i frivillighetsarbeidet. Å hjelper andre ved å merke i seg selv hvor tilfreds, glad og takknemlig det kjennes ut, vil være en belønning i seg selv. Dette vil gjøre at våre indre verdinormer styrkes og etablerer en større indre trygghet.

Opp gjennom livet har vel alle selv stått i en situasjon hvor de trengte hjelp, og hvor noen kom steppende inn, støttet eller bar oss litt på vår egen livsvei, slik at vi fikk mulighet til å igjen få hode over vannet. Å ta i mot hjelp med takknemlighet er også viktig å kunne tillate seg.

Frivillige organisasjoner har vært, er og skal være en viktig del av å ta vare på den norske kulturarven. Den arven bør ikke være statisk, men en dynamisk utveksling for å berike kulturarven enda mer. De Grønne vil derfor styrke de frivilliges rolle som samfunnsaktører, og ønsker å gi rom for at organisasjoner kan finne sine egne, gode løsninger på samfunnsutfordringer, uten overordnet offentlig detaljstyring.
Det er derfor viktig å etablere gode samarbeidsformer med frivillige organisasjoner om aktiviteter i lokalsamfunnet, samt å støtte kommunale frivilligsentraler som en arena for arbeid og deltakelse. Det kan være et eksempel på hvordan engasjement og demokrati styrkes ved å gi ansvar og vise tillit.

Bærum MDG vil

 • Sammen med Bærumsfolk, næringslivet, institusjoner, frivilligheten, ildsjeler og gründere, motivere til felles innsats for å redusere matsvinn i kommunen vår og enes om forpliktende tiltak og løsninger.
 • Støtte frivillige initiativer som etablere og driver sentre for hjemløse dyr for omplassering og informasjonsarbeid.
 • Satse mer på frivillighet med et samarbeid mellom det offentlige og sivilsamfunnet for å supplere og styrke kulturtilbudet og velferdstjenester.
 • Legge til rette for etablering av flere frivillighetssentraler og andre former for møteplasser mellom generasjoner, som nærlokalisering av barnehager, skoler og institusjoner for eldre.
 • Legge til rette for etablering av flere samvirker.

Frivilligheten og økonomi
Det er viktig at frivilligheten ikke behandles som en offentlig- eller næringssektor, hvor man ser på vekst og avkastning når støtte og løsninger skal vurderes. Frivilligheten er en egen sektor i samfunnet, hvor andre metoder og virkemidler må tas bruk i like stor grad som den økonomiske støtten. Kommunen må unngå å gjøre frivillligheten til en økonomisk forretning, selv om kommunen sparer store summer på frivillighetens engasjement.

Dessverre går en for stor del av de frivilliges engasjement til å søke om pengestøtte og rapportere. De frivillige må gis mer tid til å drive med det som engasjerer og gir glede og mening. Frivilligheten skal derfor ha romslige og forutsigbare støtteordninger med mindre papirarbeid. Tilrettelegging av frivilligaktiviteter, nedskjæring i byråkratiet rundt tildeling av midler og drift og økt støtte er antakelig noe av det viktigste kommunene og politikerne kan bidra med for å styrke frivilligheten.

Bærum har en stor «stab» av frivillige som er med på å skape og opprettholde et medmenneskelig verdigrunnlag. Frivilligheten, ved organisasjoner som f.eks. Røde Kors, Frelsesarmeen, KFUK/KFUM med mange flere, har omfattende tilbud og kan levere langt billigere enn om kommunen selv utførte disse tjenestene. Også frivillige uten lønnet arbeid, skal ha mulighet til å bidra ved at f.eks. frivillighetssentralene styrkes eller etablere egne sentre i lokalmiljøet hvor innbyggere kan møtes for felles organisering av omsorgsoppgaver.

Kommunen har dessverre dreid støtteordningene til frivillige, miljø- og interesseorganisasjoner bort fra grunnstøtte og mer i retning av prosjektstøtte. Det svekker kontinuerlig drift og dermed lokaldemokratiet. Lokaldemokratiet forutsetter også at sivilsamfunn og interesseorganisasjoner har løpende kapasitet til å lese og uttale seg om saker som skal til politisk behandling.

Bærum MDG vil

 • Forenkle lover, regler og rapporteringskrav som gjelder frivilligheten.
 • Øke skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner.
 • Gi frivillige organisasjoner fullt fradrag for merverdiavgift.
 • Sikre mer langsiktighet i støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner og redusere statlige føringer på hva pengene skal brukes til, samt reversere krav til høyere egenandel ved prosjektstøtte.
 • Øke støtten til frivillige organisasjoner og grupper, med særlig vekt på forebyggende helsetiltak som Fontenehus, friluftsliv, naturvern, e-sport.
 • Legge til rette for frivillige og ideelle aktører i offentlige anbudsprosesser.
 • Gjeninnføre kommunal grunnstøtte til frivillige, miljø- og interesseorganisasjoner, og mer bort fra prosjektstøtte.
 • Sikre forsvarlige økonomiske rammer for frivillige organisasjoner som bidrar i beredskapsarbeid.
 • Jobbe for at det kan utføres nabotjenester uten vederlag, som da heller ikke skal være skattepliktig.

Frivillig arbeid
Det er en rekke oppgaver som både kommunen trenger hjelp til og som innbyggerne trenger hjelp til. Her nevnes noen av dem.

Når vi tar i mot flyktninger, er det viktig å raskt få etablert et bosted for flyktningene i ulike deler av kommunen. Da kan kommunen tilby frivillige velkomstguider til innflyttere for å gi dem en introduksjon til lokalsamfunnet. De frivillige kan være en guide/mentor den tiden det er nødvendig. Dette vil kunne skape en god introduksjon til den Norske kulturen og kan være et verdifullt bidrag til en fin og rask integrering. Kommunen kan også koble etniske organisasjoner sammen med andre lokale organisasjoner, for å få etablert tverrfaglige forbindelser.

Et annet eksempel er å styrke eldresentrene. Der kan fast ansatte settes til driftsoppgaver som f.eks. økonomistyring og kantinedrift, og så kan frivilliges innsats bidra i sosiale oppgaver. Eldre har behov for kontakt med ungdommen og motsatt – det er alltid noe å lære for begge parter. Det går også an å tilby ungdom rimelige leiligheter i tilknytning til eldreboliger, med avtaler om en viss frivillig sosial deltakelse. Dette vil kunne gi en mer gledesfylt alderdom for de eldre.

Bærum MDG vil

 • Utvide ordningen med tilskudd til frivillige organisasjoner som bidrar til integrering i kommunen.
 • At kommunen skal jobbe aktivt for å koble frivillige ressurser opp mot flyktninger og innvandrere og slik skape møteplasser for disse menneskene.
 • Støtte opp om frivillig arbeid i forbindelse medkulturarrangement o.l.
 • Stimulere og øke støtten til frivillige og ideelle aktører som gir verdifulle bidrag til omsorg og aktivitetstilbud for eldre og pleietrengende.

Frivillige ressurser i Bærum:

Røde Kors, Elias Smithsvei 1, 1337 Sandvika
o   en rekke aktiviteter innenfor beredskap, hjelpekorps, omsorg, migrasjon og ungdom.
o   Flyktningguide
o   Familiekobling
o   Norsktrening
o   Besøkstjeneste
o   Leksehjelp
o   Kafé Muligheten – et treffsted med Mening
o   og mye annet

Bærum Frivillighetssentral, Arnold Haukelands plass 10, 1302 Sandvika
o   Advokatvakt
o   Bridge
o   Kontorgjengen
o   New Amigos språkkafé
o   Norskkurs
o   Turgruppe for mennesker med demens
o   Julaftenfeiring
o   Med mye mer

Stiftelsen Fontenehuset i Bærum, Rådmann Halmrasts vei 9, 1337 Sandvika
o   en arbeidsplass og et arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer
o   oppgavene fra kjøkkenarbeid og matlaging, til kontorjobb og statistikkarbeid

KFUK/KFUM i Bærum, KFUK-KFUM Kulturskole, Stasjonsveien 13, 1365 Blommenholm
o   Camp/familieleir
o   Korsang
o   Ungdomsarbeid
o   Juleverksted
o   Opplysningsarbeid med temaer som usunn livsstil, sosial eksklusjon, sekularisering, urettferdig globalisering og religiøs globalisering

Lions Klubb i Bærum, holder til i flere områder i Bærum
o   bringe mat og være sosialkontakt mot eldre o.l.
o   søppelplukking i regi av kommunen
o   bingovakter
o   eksamensvakterv

o   og en rekke andre aktiviteter og humanitære prosjekter

Frelsesarmeen i Bærum, Elias Smiths vei 20, 1337 Sandvika
o   Utfører et stor frivillig arbeid på en rekke områder fra familiekontakter, slumstasjoner/velferdssentre, rusomsorg, eldreomsorg (besøkstjenester), familieverksteder (i barnehager), korps m.m.
o   Setter ut «julegryten» i dsemeber for innsamling til frivillighetsarbeidet
o   Frelsesarmeen i Sandvika 100 år (1998) (pdf)

Naturvernforbundet i Bærum, 1319 Bekkestua
o   Naturvern
o   Fokus på Bærums grønne lunger i boligsonen, kystsonen, dyrket mark og kulturlandskap, marka i Bærum, Bærums biologiske mangfold og vassdragene i Bærum

Frivillig Bærum, en oversikt over foreninger, klubber og lag
o   En oversikt over 583 klubber (des 2018), foreninger og lag i Bærum Kommune

I tillegg kommer en rekke andre lokale foreninger og organisasjoner som ikke er listet her

- Følge oss på andre temaer på samlesiden:
'Sammen skaper vi en bærekraftig fremtid!'

Har du lyst å bli med på vårt bærekraftige team?

 • Bli medlem av Miljøpartiet de Grønne - meld deg inn! Vi trenger deg!
 • Skoler deg på Miljøpartiets politikk! Da blir du del av vårt viktige og spennende arbeide for å skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Du kan da påvirke retning og innhold i politikken.
 • Engasjer deg! Bli med på stand, møter, publikummer på debatter, vise Miljøpartiets standpunkter i sosiale medier o.a. Hei på oss!
 • Støtt oss lokalt - Vipps til 537045. Blir vi synlige nok utad, kan vi kanskje klare å få sanket inn nok stemmer til å få 5 MDG'ere inn i kommunestyret i Bærum i 2019
 • Kjenner du noen som kan være villig å donere penger til valgkampen? Ta kontakt med dem eller oss! Det gir oss anledning til å markere oss enda bedre i den kommende valgkampen.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med en av oss i styret eller i kommunestyret.